Przejdź do treści


Kryterium dochodowe i wysokość świadczeń

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń 2014/2015

Kryterium dochodowe
/w przeliczeniu na osobę/
Zasiłek rodzinny oraz dodatki574,00 zł
664,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
Zasiłek pielęgnacyjny
Specjalny zasiłek opiekuńczy664,00 zł
Świadczenie pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka1922,00 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego725,00 zł

Wskazane powyżej kryteria dotyczą dochodu rodziny, który w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, oznacza sumę dochodów członków rodziny. Przez dochód członka rodziny rozumie się przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku 2013, z zastrzeżeniem sytuacji utraty dochodu oraz uzyskania nowego dochodu zarówno w roku bazowym jak też po tym roku.

Wysokość świadczeń rodzinnych

Zasiłek rodzinny77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- urodzenia dziecka1 000,00 zł jednorazowo na dziecko
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego400,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka170,00 zł na dziecko, nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci
250,00 zł na dziecko, nie więcej niż 500,00 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymujacego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej80,00 zł na dziecko
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia
- rozpoczęcia roku szkolnego100,00 zł jednorazowo na dziecko
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania90,00 zł na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
50,00 zł na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka1 000,00 zł jednorazowo na dziecko
Zasiłek pielęgnacyjny153,00 zł
Świadczenie pielęgnacyjne800,00 zł do 31 grudnia 2014 r., 1200,00 zł od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. i 1300,00 zł od 1 stycznia 2016 r.
Pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego200,00 zł do grudnia 2014 r.
Specjalny zasiłek opiekuńczy520,00 zł
Świadczenie z funduszu alimentacyjnegoPrzysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł na dziecko

Copyrights 2012 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Wykonanie: Kamikaze