Przejdź do treści


  Kryterium dochodowe i wysokość świadczeń

  Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń 2014/2015

   Kryterium dochodowe
  /w przeliczeniu na osobę/
  Zasiłek rodzinny oraz dodatki539,00 zł
  623,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
  Zasiłek pielęgnacyjny 
  Specjalny zasiłek opiekuńczy623,00 zł
  Świadczenie pielęgnacyjne 
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka1922,00 zł
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego725,00 zł

  Wskazane powyżej kryteria dotyczą dochodu rodziny, który w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, oznacza sumę dochodów członków rodziny. Przez dochód członka rodziny rozumie się przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku 2013, z zastrzeżeniem sytuacji utraty dochodu oraz uzyskania nowego dochodu zarówno w roku bazowym jak też po tym roku.

  Wysokość świadczeń rodzinnych

  Zasiłek rodzinny77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
  Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 
  - urodzenia dziecka1 000,00 zł jednorazowo na dziecko
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego400,00 zł
  - samotnego wychowywania dziecka170,00 zł na dziecko, nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci
  250,00 zł na dziecko, nie więcej niż 500,00 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymujacego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej80,00 zł na dziecko
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia
  - rozpoczęcia roku szkolnego100,00 zł jednorazowo na dziecko
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania90,00 zł na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
  50,00 zł na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka1 000,00 zł jednorazowo na dziecko
  Zasiłek pielęgnacyjny153,00 zł
  Świadczenie pielęgnacyjne800,00 zł do 31 grudnia 2014 r., 1200,00 zł od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. i 1300,00 zł od 1 stycznia 2016 r.
  Pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego200,00 zł do grudnia 2014 r.
  Specjalny zasiłek opiekuńczy520,00 zł
  Świadczenie z funduszu alimentacyjnegoPrzysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł na dziecko

  Copyrights 2012 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

  Wykonanie: Kamikaze