OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2018

Gmina Miasto Płock/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-068/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Konkurs na wybór partnera prowadzony  zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2017 poz. 1460).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP MOPS Płock