Realizacja PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 kwietnia 2018

W okresie od kwietnia do maja 2018 uczestniczki II edycji projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA realizują Program Aktywizacja i Integracja (PAI).

Celem programu jest poprawa sytuacji osób bezrobotnych poprzez kształtowanie u uczestniczek aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym oraz nabycie zdolności do poruszania się na rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia bądź innej formy aktywności zawodowej.

 Program PAI składa się z dwóch bloków:

  1. blok aktywizacji zawodowej (realizowany ze środków pozaprojektowych) – prace społecznie użyteczne,
  2. blok integracyjny zaplanowany w ramach projektu, który obejmuje grupowe poradnictwo psychologiczne oraz warsztaty trenerskie z coachem.

 

 

Powyższe zadania realizowane są w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie