Rusza kolejna edycja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 marca 2019

DOFINANSOWANIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW

Rusza kolejna edycja pilotażowego programu

Aktywny Samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r. na terenie miasta Płocka

Do 30 marca 2019 r. niepełnosprawni uczniowie szkół pomaturalnych, studenci i doktoranci mogą starać się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Z programu podobnie jak w zeszłej edycji programu mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), którzy uczą się w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Dofinansowanie może obejmować następujące koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę: opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotycząca każdego półrocza 2019 roku wynosi:

 • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000,00 zł,

 • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,

 • dla opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyższej kwoty 3.000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę,

 • w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu, w tym: 700 zł – w przypadku gdy wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) lub 500 zł - w przypadku gdy wnioskodawca posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),

 • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

 • 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

 • 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

 • 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,

 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,

 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczącego bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia. W/w umowa może być zawarta także po zakończeniu roku szkolnego lub roku akademickiego, którego dotyczy wniosek.

Udział własny w module II - w zakresie kosztów czesnego:

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem

w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy którzy nie są zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)

15%

brak udziału własnego

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

Termin

Opis

8.03.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (I cykl 2019)

11.03.2019

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje programu

30.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (I cykl 2019)

26.04.2019

Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

02.09.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (II cykl 2019)

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (II cykl 2019)

04.12.2019

Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne do realizacji programu (ostatni)

15.04.2020

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2019 roku

30.08.2019

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku na realizację programu – do tego dnia dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Studenci zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II mogą składać wnioski:

- od 8 do 30 marca 2019r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),

- od 2 września do 10 października 2019r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

 

Szczegółowych informacji na temat programu udziela: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

- Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock, tel. 24 364 02 63.

Druki wniosku są dostępne w siedzibie MOPS w Płocku oraz na stronie: mopsplock.eu

 

Formularz zasad przyznawania dofinansowania i wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach Modułu II:

 

Obszar wsparcia

Zasady przyznawania dofinansowania

Wniosek o dofinansowanie

(wypełnia Wnioskodawca)

Moduł II

Zasady_MII.pdf

Wniosek_P_MII.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3_do_wniosku.pdf

Zalacznik_4_do_wniosku.pdf

Informacje dotyczące Programu „Aktywny Samorząd”:

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” oraz Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 (link: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2018-roku/ )