Informacja dotycząca „bonu żłobkowego”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2019

Uchwałą Rady Miasta Płocka  nr 84/V/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku został wprowadzony Wieloletni program osłonowy na terenie Miasta Płocka  „Płock bon żłobkowy”, uchwałą nr 85/V/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku zostało dla celów realizacji programu podwyższone kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej do 365% na osobę w rodzinie  / na dzień dzisiejszy jest to kwota 1 927,20zł.

Świadczenie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w oparciu o ustawę z o pomocy społecznej.

Aby otrzymać świadczenie należy spełniać łącznie następujące warunki:

1. Mieć dochód nie przekraczający netto kwoty 365% kryterium dochodowego liczonego na osobę w rodzinie,

2. Oboje rodzice muszą być zatrudnieni lub wykonywać inną pracę zarobkową i zamieszkiwać na terenie Miasta Płocka,

3. Rodzice muszą rozliczać podatek w Urzędzie Skarbowym w Płocku,

4. Rodzina musi odprowadzać w Płocku opłatę za odpady komunalne,

5. Rodzice nie mogą korzystać z urlopu wychowawczego,

6. Rodzice otrzymali odmowę przyjęcia dziecka do żłobka publicznego z braku miejsc oraz mają zawartą umowę o przyjęcie dziecka do żłobka niepublicznego.

 

Świadczenie o nazwie bon żłobkowy nie wymaga złożenia wniosku na specjalnym druku, będzie przyznawane decyzją administracyjną i będzie miało wysokość 260,00zł miesięcznie, będzie dotyczyło dzieci od ukończenia 1 roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia.

Osoby, które będą zainteresowane świadczeniem mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.