Program „Opieka wytchnieniowa”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lipca 2019

Gmina Miasto Płock w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2019 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp. nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane łącznie dla 10 osób tj. 4 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 6 dzieci niepełnosprawnych, w okresie lipiec-grudzień 2019 r. w ilości 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą mogły skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

Ponadto w celu oceny ww. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami,  o których mowa powyżej oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lekarz specjalista – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu, powinien uzupełnić Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 40 punktów wówczas opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności trafi do opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą.

Realizatorem Programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku ul. Zgliczyńskiego 4.

Wnioski w wersji elektronicznej oraz w formie papierowej wraz z załącznikami będą dostępne od 16 lipca 2019 r. w siedzibie MOPS ul. Zgliczyńskiego 4, Dział Integracji Społecznej, pokój 206 w godzinach pracy Ośrodka oraz na stronie  internetowej. Nabór będzie prowadzony od  16  do 23 lipca 2019 r. do godziny 10.00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 24 364 02 23, 24 364 02 38.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie