Kolejne etapy realizacji projektu „Zawodowe metamorfozy”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2017

Oprócz działań, które wcześniej rozpoczęli uczestnicy i uczestniczki projektu „Zawodowe metamorfozy”, w miesiącu maju odbyły się zajęcia sportowe dla osób posiadających dzieci wymagające opieki FeelHarmonia, które służyły likwidacji, zniwelowaniu barier zdrowotnych, promowanie zasad zdrowego życia oraz naukę technik relaksacyjnych.

Zostały również zorganizowane warsztaty grupowe ze stylistą, których celem była nauka kreowania własnego wizerunku co podwyższyło samoocenę osób uczestniczących. W ramach zajęć wszyscy uczestnicy i uczestniczki dodatkowo otrzymali karnet na wizytę w salonie fryzjersko-kosmetycznym, w którym będą mogli skorzystać
z usług zmieniających ich wizerunek.

W dniu 31 maja wszyscy uczestnicy/czki mieli możliwość wzięcia udziału w  zajęciach typu teambuilding pn „Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz” – które odbyły się na malowniczo położonym zielonym terenie Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego w Cierszewie. Celem realizacji zadania było zwiększenie umiejętności pracy zespołowej, poznanie swoich słabych i mocnych stron, nauka nawiązania współpracy między członkami zespołu, poznawanie siebie poza codziennym kontrastem, integracja grupy, nauka skutecznego pokonywania problemów oraz umiejętności podziału ról.

W oparciu o zaplanowane formy wsparcia dla uczestników/czek z niepełnosprawnościami realizowane jest świadczenie usług rehabilitacyjnych mające na celu:
•    poprawienie  sprawności fizycznej oraz psychicznej uczestników/uczestniczek,
•    wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie uczestników/uczestniczek w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy,
•    pomoc w powrocie uczestników/uczestniczek do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Zgodnie z diagnozami  potrzeb uczestników/czek  dokonano wyboru kursów kwalifikacyjnych, które oprócz zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników/czki,  uwzględniają ich predyspozycje i zainteresowania zawodowe. Uczestnicy/czki projektu „Zawodowe metamorfozy” rozpoczęli udział w następujących kursach kwalifikacyjnych:                                            
- sprzedawca,
- fryzjer,     
- kucharz
.

W ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym każdy z uczestników otrzyma również dodatkowe wsparcie poprzez:
•    zajęcia grupowe z doradcą zawodowym – Animator pracy, których celem jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji pożądanych na rynku pracy: m. in. uświadomienie uczestnikom jakie posiadają kwalifikacje/umiejętności istotne ze względu na szanse na powrót na rynek pracy, nauka metod poszukiwania zatrudnienia, poruszania się po rynku pracy, negocjacji
z pracodawcą, poznawanie praw i obowiązków pracownika;
•    zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym – Trening coach'ingowy, których celem jest udzielenie konkretnych porad zawodowych uwzględniających możliwości psychofizyczne i sytuację życiową uczestnika: m. in. ustalenie konkretnych celów działania, optymalizacja działań, pomoc w podjęciu trafnych decyzji i wykorzystanie w pełni swoich naturalnych możliwości.                        

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Zespół Projektowy:

Biuro Projektu
ul. Wolskiego 4, pokój 109
tel. 24/ 364 02 78

Powyższe zadania realizowane są w ramach projektu „Zawodowe metamorfozy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.