Projekt „Zawodowe metamorfozy”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 sierpnia 2017

Projekt „Zawodowe metamorfozy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Okres realizacji: 01.01.2017r. – 31.12.2017r.

Cel główny projektu:
Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego
i ubóstwa wśród 48 mieszkańców m. Płocka pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPS w Płocku poprzez objęcie ich
wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji w okresie realizacji projektu.


Grupa docelowa:
48 mieszkańców m. Płocka pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, korzystających z pomocy MOPS w Płocku (27K/21M), w tym:
1. Osoby z niepełnosprawnościami – 30 osób:
− stopień znaczny (bez względu na rodzaj niepełnosprawności)
− niepełnosprawność intelektualna
− niepełnosprawności sprzężone
2. Osoby posiadające dzieci wymagające opieki – 18 osób
− osoby z rodzin zakwalifikowanych do objęcia wsparciem asystenta rodziny.
Wskaźniki zaplanowane do osiągnięcia:
̶ Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu – 11
̶ Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu
programu – 15
̶ Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po
opuszczeniu programu – 27
̶ Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały minimalny
poziom efektywności społeczno – zatrudnieniowej – 56%
̶ Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły minimalny
poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%
̶ Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną,
osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które osiągnęły minimalny poziom efektywności
społeczno – zatrudnieniowej – 46%
̶ Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną,
osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które osiągnęły minimalny poziom efektywności
zatrudnieniowej – 12%,
Formy wsparcia:
− Diagnoza indywidualnych potrzeb.
− Kontrakt socjalny.
− Zasiłki celowe.
− Opiekun wspierający osoby z niepełnosprawnościami.
− Asystent rodziny.
− Doradca zawodowy – zajęcia indywidualne i grupowe.
− Pedagog – zajęcia grupowe.
− Psycholog – zajęcia grupowe.
− Stylista – zajęcia grupowe.
− Zajęcia sportowe.
− Zajęcia rehabilitacyjne.
− Wyjazdowy zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo.
− Zajęcia outdoor typu teambuilding.
− Kursy kwalifikacyjne.
− Kursy edukacyjne.


Wartość projektu: 663 352,01PLN
w tym dofinansowanie: 530 681,61PLN
Zespół projektowy:
̶ Menedżer Projektu: Marta Obrębska – Jakubik
marta.jakubik@mopsplock.eu
tel. 24/ 364 02 78
̶ Asystent Menedżera: Joanna Samoraj
joanna.samoraj@mopsplock.eu
tel. 24/ 364 02 78
̶ Asystent finansowo – księgowy: Monika Lubomska
monika.lubomska@mopsplock.eu
tel. 24/ 364 02 18
̶ Straszy pracownik socjalny: Edyta Kurek
edyta.kurek@mopsplock.eu
tel. 24/ 364 02 78
̶ Pracownik socjalny: Małgorzata Pstrągowska
malgorzata.pstragowska@mopsplock.eu
tel. 24/ 364 02 78
̶ Asystent rodziny: Agnieszka Marcinkowska
agnieszka.marcinkowska@mopsplock.eu
tel. 24/ 364 02 78
̶ Asystent rodziny: Adam Kalinowski
adam.kalinowski@mopsplock.eu
tel. 24/ 364 02 78
̶ Opiekun wspierający osoby z niepełnosprawnościami: Andrzej Samoraj
andrzej.samoraj@mopsplock.eu
tel. 24/ 364 02 27
Biuro Projektu:
budynek główny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku
ul. Stanisława Zgliczyńskiego 4
pokój 109
(budynek pozbawiony barier architektonicznych)