Rehabilitacja Społeczna - zadania PFRON

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej należy: 

 1. dofinansowanie kosztów tworzenia oraz finansowanie w całości lub w części kosztów działalności lub kosztów poszerzenia warsztatów terapii zajęciowej,

 2. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

 3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

 4. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,

 5. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

 6. dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży. 

Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Płocku realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) z wykorzystaniem środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Turnusy rehabilitacyjne 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może otrzymać: 

1. osoba niepełnosprawna, jeżeli:

 1. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,

 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,

 3. turnus odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,

 4. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,

 5. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,

 6. przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty: 

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

2. opiekun osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem: 

 1. wyraźnego zalecenia uczestnictwa opiekuna zawartego we wniosku lekarskim,

 2. nie pełnienia funkcji członka kadry na tym turnusie,

 3. że nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,

 4. że ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej. 

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się również osoby niepełnosprawne w sytuacji, gdy dochód przekracza kwoty, o których mowa powyżej.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 30% przeciętnego wynagrodzenia dla:

  a)osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

  b)osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  c)osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na    stopień niepełnosprawności; 

 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

 3. 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,

 4. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

 5. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności. 

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu o których mowa wyżej, kwotę przyznanego dofinansowania pomniejsza się o kwotę tego przekroczenia. 

Podstawą dofinansowania jest pisemny wniosek. Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności,

 2. wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus. 

Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Płocka składają wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku - Działu Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, ul. Zgliczyńskiego 4, pokój nr 38. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Działu lub telefonicznie 24 364 02 61. 

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 1. prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

 2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

 3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. 

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o udzielenie dofinansowania ma zaległości w terminowym regulowaniu zobowiązań wobec PFRON lub gdy podmiot ten był stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 

Dofinansowanie powyższego zadania następuje na pisemny wniosek.

(informacje, jakie powinien zawierać wniosek określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U z 2013 r. poz. 1190 ze zm.). 

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Podstawę dofinansowania stanowi stosowna umowa zawarta przez starostę (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku) z zainteresowanym dofinansowaniem wnioskodawcą.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 

Wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku - Działu Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej,

ul. Zgliczyńskiego 4 pok. Nr 34.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej oraz szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Działu lub telefonicznie 24 364 02 75. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

 1. osoby niepełnosprawne (indywidualne) stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

 1. jeden raz w roku -osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

   

 1. prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

 2. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny następuje na pisemny wniosek.

(informacje, jakie powinien zawierać wniosek określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. Dz.U z 2013 r. poz. 1190 ze zm.). 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

Podstawę dofinansowania stanowi stosowna umowa zawarta przez starostę (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku) z zainteresowanym dofinansowaniem wnioskodawcą. 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny należy składać w terminie: 

 • - osoby niepełnosprawne (indywidualne) w każdym czasie

 • - jeden raz w roku do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem. 

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku - Działu Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, ul. Zgliczyńskiego 4, pok. nr 36

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Działu lub telefonicznie 24 364 02 60. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

Wniosek taki może zostać złożony przez osobę niepełnosprawną w każdym czasie. 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi: 

 1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli taki limit jest wymagany.

 2. do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa powyżej, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena ich zakupu jest wyższa niż ustalony limit. 

W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której wyżej mowa opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.

Przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie wymaga formy umowy.

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku - Działu Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Płocku, ul. Zgliczyńskiego 4, pok. Nr 36.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Działu lub telefonicznie 24 364.02.60. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej zalicza się do głównych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

Uczestnictwo w zajęciach warsztatu zmierza do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, jak też psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, które umożliwią uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. 

Na terenie miasta Płocka funkcjonuje 6 warsztatów terapii zajęciowej, w których zajęciach uczestniczyć może 125 osób niepełnosprawnych. 

Adresy WTZ: 

 1. WTZ przy Parafii Św. Jakuba Apostoła w Płocku,

  Płock, ul. Harcerska 91

 2. WTZ przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko - Powiatowy

  Płock, ul. Kochanowskiego 7a

 3. WTZ przy Caritas Diecezji Płockiej

  Płock, ul. Sienkiewicza 54

 4. WTZ przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "JESTEM"

  Płock, ul. 3- go Maja 16

 5. WTZ przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko - Powiatowy,

  Płock, ul. Królowej Jadwigi 9B

 6. WTZ przy Zakładzie Karnym w Płocku

  Płock, ul. Sienkiewicza 22.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

Likwidacja barier ma na celu umożliwienie lub ułatwienie w znacznym stopniu osobom niepełnosprawnym wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z toczeniem. 

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku, w którym stale zamieszkują. O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 

Dofinansowanie likwidacji barier następuje na pisemny wniosek

(informacje, jakie powinien zawierać wniosek określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U z 2013 r. poz. 1190 ze zm.). 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia zaliczającego daną osobę do jednej z grup inwalidów. Wniosek taki może zostać złożony przez osobę niepełnosprawną w każdym czasie. 

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

Podstawę dofinansowania stanowi stosowna umowa zawarta przez starostę (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku) z zainteresowanym dofinansowaniem wnioskodawcą. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON. 

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku - Działu Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, ul. Zgliczyńskiego 4, pok. Nr 34.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Działu lub telefonicznie 24 364 02 75. 

Wzory wniosków do pobrania:

Turnusy rehabilitacyjne 

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny - osoby indywidualne,

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związana z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku 

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Likwidacja barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

Likwidacja barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

Likwidacja barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych