Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

            SUO przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne), upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

            SUO świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia, nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym.

            Zespół terapeutyczno - diagnostyczny opracowuje Indywidualny Program Terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających z tej formy pomocy.

            Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana odpłatność, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. I pkt I ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

 

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:

◦  samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,

◦  dbałość o higienę i wygląd,

◦  utrzymanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

◦  wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

◦  korzystanie z usług różnych instytucji,

◦  pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

◦  ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

◦   doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, którejczłonkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

◦   kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

◦   współpraca z rodziną, - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

◦  w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno - rentowych.

◦ w wypełnianiu dokumentów urzędowych,

◦ w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

◦ w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

◦ w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach pracodawcą,

◦ w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

◦ nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

◦ pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

◦ zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie finansowe.

2.  Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

3.  Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.):

4.  Pomoc mieszkaniowa, w tym:

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

Powyższe rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U Nr 189 poz 1598 z 2005 r.).