Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Dodatki energetyczne

Dział Dodatków Mieszkaniowych mający siedzibę w Płocku przy ulicy 3-Maja 16 (PARTER) realizuje zadania dotyczące przyznawania dodatków energetycznych.

PODSTAWA PRAWNA :

-  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
-  Ustawa z  dnia 21 czerwca 2001 r.o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r.,  poz.  966 z późn.zm.).
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 23).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. - Dz. U. z 2015 r. Poz. 783 ze  zm. ).

- Uchwała Rady Miasta Płocka nr 336/XIX/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

- Uchwała nr 345/XIX/2016 z dnia 31.05.2016 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego

Minister Klimatu Obwieszczeniem z dnia 10 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 374) ogłosił wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 01 maja 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku, która wynosi:
1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 10,94 zł miesięcznie
2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,19 zł miesięcznie
3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł miesięcznie.

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym  Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, który wynosi miesięcznie 1/12 tej kwoty.


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Uwaga: Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

- posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;

- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYMAGANE DOKUMENTY:  umowa kompleksowa (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowa sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).

Uwaga: W toku postępowania administracyjnego Dział Dodatków Mieszkaniowych ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:  brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  do 1 miesiąca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  decyzja administracyjna.

Sposób wypłaty :  Wypłata dodatków energetycznych dla osób które nie posiadają konta bankowego odbywa się w terminie od 5 dnia każdego miesiąca przez kolejne 3 dni robocze w kasach banku PKO BP w godzinach urzędowania oddziałów i agencji PKO BP na terenie całego kraju. W przypadku nieodebrania świadczenia w terminie wskazanym w decyzji ponowna wypłata możliwa będzie w miesiącu następnym, po indywidualnym uzgodnieniu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW: Wniosek  można pobrać w Dziale Dodatków Mieszkaniowych, 3-Maja 16, pokój nr 9 (PARTER).

Wniosek  wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych. Sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę z pełnomocnictwem wystawionym zgodnie z  art. 33 KPA, przy czym organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego potwierdzenia podpisu strony.

INFORMACJI UDZIELA: Dział Dodatków Mieszkaniowych - tel.  367 16 53 do 57, 367-16-70 do 71

 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

PONIEDZIAŁEK 900 - 1400
WTOREK 900 - 1400
ŚRODA    DZIEŃ WEWNĘTRZNY
CZWARTEK  930 - 1630
PIĄTEK 
930 - 1400