Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Dokumenty niezbędne do złożenia w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

1.    Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności podpisany przez wnioskodawcę lub przedstawiciela ustawowego (w przypadku gdy wnioskodawcą jest dziecko w wieku 16 -18 lat lub osoba ubezwłasnowolniona, co należy potwierdzić wyrokiem sądu).
2.    Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wypełnione przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę. Zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia.
3.    Posiadana dokumentacja medyczna, potwierdzająca aktualny stan zdrowia wnioskodawcy:

1.    kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego - potwierdzone za zgodność z oryginałem,
2.    kserokopie dokumentacji z poradni, w których leczy się wnioskodawca, tj. poradni specjalistycznych czy poradni ogólnej (z ostatnich 2 lat lub od ostatniego orzekania), potwierdzone za zgodność z oryginałem,
3.    kserokopie wyników badań (laboratoryjnych, rtg, MR, CT, audiogram, spirometria, itp.), potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Wymagane druki do wypełnienia otrzymuje się na miejscu, w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku, Zespołach Pracy Socjalnej w Płocku oraz wszystkich ośrodkach pomocy społecznej powiatu płockiego. Można je również uzyskać listownie lub pobrać ze strony internetowej - poniżej.

Druki do pobrania

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia MGPiPS w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:
Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem (...) o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Czemu służy orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności ?

Posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

  • korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,
  • w zakresie rehabilitacji: np. możliwość uczestniczenia w warsztatach terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych, uzyskania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się,
  • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia: możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, uczestnictwa w szkoleniach dla osób niepełnosprawnych, korzystanie z przywilejów pracowniczych określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • nabycie uprawnień do karty parkingowej, dodatku mieszkaniowego,
  • w zakresie pomocy społecznej: możliwość korzystania z pomocy finansowej, usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez pomoc społeczną oraz organizacje pozarządowe i inne placówki,
  • abycie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego.

Do kogo można się odwołać?

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który przekazuje je wraz z aktami do organu II instancji.

Od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku, za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie tzn. Wojewódzkiego Zespołu.