Orzekanie o niepełnosprawności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dokumenty niezbędne do złożenia w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności:

1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności podpisany przez przedstawiciela ustawowego. W przypadku dzieci przysposobionych należy potwierdzić ten fakt wyrokiem sądu rodzinnego.

2. Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wypełnione przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę. Zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia.

3. Posiadana dokumentacja medyczna, potwierdzająca aktualny stan zdrowia dziecka:

 • kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • kserokopie dokumentacji z poradni ogólnej i specjalistycznych (z ostatnich 2 lat lub od ostatniego orzekania), potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • kserokopie wyników badań (laboratoryjnych, rtg, MR, CT, audiogram, spirometria, itp.), potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • kopia aktualnego orzeczenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

Druki do pobrania

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia MGPiPS w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:


Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem (...) o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Czemu służy orzecznictwo o niepełnosprawności ?
Posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

 • korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,
 • w zakresie rehabilitacji: np. możliwość uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych, uzyskania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się,
 • nabycie uprawnień do karty parkingowej, dodatku mieszkaniowego,
 • w zakresie pomocy społecznej: możliwość korzystania z pomocy finansowej, usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez pomoc społeczną oraz organizacje pozarządowe i inne placówki,
 • nabycie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

Do kogo można się odwołać?
Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który przekazuje je wraz z aktami do organu II instancji.
Od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku, za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie tzn. Wojewódzkiego Zespołu.