Najczęściej zadawane pytania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Co znaczy być wolontariuszem?

Wolontariusz to osoba, która z własnej woli pragnie poświęcić część swojego wolnego czasu innym nie oczekując w zamian wynagrodzenia. Motywy, które kierują wolontariuszami są bardzo różne, ale wynik ich działalności jest zawsze taki sam uśmiech, towarzystwo, wdzięczność oraz zadowolenie osób potrzebujących pomocy.

2. Czy wolontariat jest dla mnie?

Wolontariuszem może zostać każdy, liczy się chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Rozpoczynając współpracę można zaczynać od drobnych prac, które pozwolą poznać rolę naszej instytucji. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i inicjatywy.

3. Jak dużo czasu należy mieć, żeby zostać wolontariuszem?

Czas jaki można poświęcić na bycie wolontariuszem zależy od zadań, jakich się podejmie oraz od dyspozycyjności samego wolontariusza. Zawsze jest to ustalane na początku współpracy i dostosowywane indywidualne do każdego wolontariusza.

4. Kto może zostać wolontariuszem?

Odpowiedz jest prosta. Każdy może być wolontariuszem. Praca, którą można wykonywać jako wolontariusz jest tak zróżnicowana, że każdy znajdzie dla siebie odpowiednią przestrzeń do działania. Wolontariuszami mogą być zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Wolontariuszami na terenie Polski mogą być także legalnie przebywający cudzoziemcy. Ponieważ świadczenie wolontariuszy nie jest traktowane jako świadczenie pracy, nie potrzebują oni uzyskiwać w tym wypadku zezwolenia na pracę, aby wykonywać pracę wolontarystyczną. Nie ma też przeciwwskazań, by pracę wolontariuszy świadczyli bezrobotni, nie tracą oni przez to statusu bezrobotnego, ani prawa do zasiłku.

5. Czy wolontariusz jest pracownikiem?

Wolontariusz nie jest pracownikiem, ponieważ za wykonanie świadczenia na rzecz korzystającego nie pobiera wynagrodzenia. Pracuje na podstawie porozumienia wolontariackiego, a nie umowy o pracę (art. 3 w zw. z art. 42 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

6. Czy wykonywanie świadczeń w zakresie wolontariatu będzie wliczane do stażu pracy?

Okres zaangażowania w wolontariat nie jest wliczany do stażu pracy. Nie będzie również wpływało na przyszłe uprawnienia pracownicze, np. na długość przysługującego urlopu wypoczynkowego. Okres wykonywania prac w charakterze wolontariusza nie ma wpływu na uzyskanie prawa do renty lub emerytury ani na wysokość tych świadczeń.