Aktywny Samorząd

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Logo PFRON

DOFINANSOWANIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW

Rusza II nabór wniosków w ramach pilotażowego programu

Aktywny Samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r. na terenie miasta Płocka

 

Do 10 października 2017 r. niepełnosprawni uczniowie szkół pomaturalnych, studenci i doktoranci mogą starać się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Z programu podobnie jak w zeszłej edycji programu mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), którzy uczą się w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Dofinansowanie może obejmować następujące koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę: opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotycząca każdego półrocza 2017 roku wynosi:

dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000,00 zł,

dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,

dla opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyższej kwoty 3.000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę,

w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu (przykładowo, gdy: wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się - w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),

500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Wyliczona kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne), ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej w ramach programu dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie danej formy edukacji na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym chyba, że wnioskodawca:

1) ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; albo

2) jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym, wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki (czesne) - nie obowiązuje.

 

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

1) do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;

4) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

Tabela obrazująca zakres dofinansowania w zależności od etapu nauki

Lp

Formy edukacji

na poziomie wyższym

Udział w maksymalnej kwocie

dodatku na pokrycie kosztów kształcenia

(% maksymalnej kwoty)

Łącznie

maksymalnie

w ciągu trwania

nauki w ramach

danej formy

kształcenia na

poziomie wyższym

W zależności od etapu pobierania nauki / postępów w nauce

(kolejny rok studiów/rok szkolny)

1-rok

2-rok

3-rok

4-rok

5-rok

6-rok

1

szkoła policealna trwająca jeden rok

50

0

0

0

0

0

50

2

kolegium trwające jeden rok

50

0

0

0

0

0

50

3

studia podyplomowe trwające jeden rok

50

0

0

0

0

0

50

4

szkoła policealna trwająca dłużej niż jeden rok

25

50

75

0

0

0

150

5

kolegium trwające dłużej niż jeden rok

25

50

75

0

0

0

150

6

studia podyplomowe trwająca dłużej niż jeden rok

25

50

75

0

0

0

150

7

studia I stopnia

25

50

75

100

0

0

250

8

studia II stopnia

100

100

100

0

0

0

300

9

studia jednolite magisterskie

25

50

75

100

100

100

450

10

studia III stopnia

100

100

100

100

100

0

500

11

przewód doktorki otwarty poza studiami II stopnia

0

0

0

0

0

0

0

 

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach bieżącego roku szkolnego/akademickiego.

Udział własny w module II - w zakresie kosztów czesnego:

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem

w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy którzy nie są zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)

15%

brak udziału własnego

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

Termin

Opis

10.03.2017

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (I cykl 2017)

30.03.2017

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (I cykl 2017)

15.04.2017

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2017 r.

28.04.2017

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aneks)

10.10.2017

Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu II programu

15.04.2018

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2017 r.

30.08.2018

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2017 r. na realizację programu– do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Szczegółowych informacji na temat programu udziela: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

- Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock, tel. 24 364 02 63.

Druki wniosku są dostępne w siedzibie MOPS w Płocku oraz na stronie: www.mopsplock.eu

 

Formularz zasad przyznawania dofinansowania i wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach Modułu II:

 

Obszar wsparcia

Zasady przyznawania dofinansowania

Wniosek o dofinansowanie

(wypełnia Wnioskodawca)

Moduł II

Zasady_MII.pdf

Wniosek_P_MII.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3_do_wniosku.pdf

Zalacznik_4_do_wniosku.pdf

Zalacznik_5a_do_wniosku.pdf

Zalacznik_5b_do_wniosku.pdf

Informacje dotyczące Programu „Aktywny Samorząd”:

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” (link: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html )

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 (link: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3673,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html )