Zasady

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Odpłatność w Domu Pomocy Społecznej ustala się w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej danego typu. Koszt ten ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w dps są w kolejności:
- mieszkaniec domu: nie więcej niż w wysokości 70% swojego dochodu, a w przypadku osoby małoletniej przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka w wysokości 70%;
- małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2;
- osoby nie wymienione wyżej np.: osoba nie spokrewniona która otrzymała dobra materialne od osoby umieszczonej w dps;
- gmina, z której osoba została skierowana do dps.
Osoby oraz gmina określone powyżej nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Nawet jeśli rodzina jest skonfliktowana z mieszkańcem dps nie zwalnia jej to z obowiązku alimentacyjnego. W trakcie postępowania, tj. wywiadu środowiskowego z rodziną, ustala się jej sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową i możliwość wnoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w dps oraz możliwość sprawowania nad nim opieki. W przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego tj. 542 x 300% = 1 626 zł i w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 456 x 300% = 1 368 zł. Wówczas zawierana jest umowa o wnoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Jeżeli członek rodziny uchyla się od obowiązku alimentacyjnego w imieniu mieszkańca dps możemy wystąpić z wnioskiem do sądu o świadczenia alimentacyjne.

Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje do domów pomocy społecznej po wyczerpaniu innych możliwych form pomocy, tj. ustalenia dlaczego rodzina nie sprawuje należytej opieki, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych płatnych w zależności od wysokości świadczenia klienta, jeżeli dochód klienta jest niższy niż kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej- usługi są nieodpłatne, pomocy w formie wolontariatu, pobytów w dziennych oddziałach warsztatów terapii zajęciowej, bądź dziennego pobytu w domu dla osób chorych np.: na Alzhaimera, osób starszych, itp. Pracownicy MOPS pomagają również w skompletowaniu dokumentów do Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych. Współpracujemy z pielęgniarkami środowiskowymi z Zakładów Opieki Zdrowotnej z terenu miasta Płocka w celu objęcia patronatem osoby wymagające opieki w miejscu zamieszkania.

Bliższych informacji udzielają pracownicy w MOPS w Płocku, ul. Zgliczyńskiego 4 , pokój nr 40 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 - 10.00 i 14.00 - 15.00, czwartek w godz. 8.30 - 11.00 i 15.00 - 17.00, piątek w godz. 8.30 - 10.00 i 14.00 - 15.00 lub pod numerem telefonu 24 364 70 96.