Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

"Kulejącego widziano Anioła
który po niebie swobodnie szybował.
Wszystko się może zdarzyć!-wołał,
jeśli uwierzyć w siebie zdołasz..."
"Hymn Niepełnosprawnych"

(fr.) autor Alfred Mieszkowski.
________________________________________

 Środowiskowy Dom Samopomocy Typ B jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Naszym celem jest kompensowanie skutków niepełnosprawności poprzez:

 •  Prowadzenie działań wspierająco-aktywizujących zmierzających do osiągania przez osoby niepełnosprawne intelektualnie jak największej samodzielności i zaradności życiowej,

 • Stwarzanie warunków do aktywnego funkcjonowania, samorealizacji, rozwijania zainteresowań,

 • Uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym,

 • Wspieranie uczestników i ich rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych,

 • Integrację osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi.

Dom zapewnia właściwą i fachową opiekę osobom niepełnosprawnym intelektualnie w ramach prowadzonych zajęć wspierająco-aktywizujących świadcząc usługi:

 • trening umiejętności praktycznych i samoobsługowych,

 • trening higieny osobistej,

 • trening kulinarny,

 • trening budżetowy,

 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

Działania prowadzone są w pracowniach:

 • pracownia gospodarstwa domowego, gdzie nabywamy umiejętności z zakresu prawidłowego przygotowania posiłków, przechowywania żywności, uczymy się dobrego zachowania przy stole, prawidłowej obsługi sprzętu AGD z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz posługiwania się narzędziami stosowanymi w gospodarstwie domowym.

 • pracownia wspomagania rozwoju, tutaj uczestniczymy w „Porannym Kręgu" (stymulacja polisensoryczna), prowadzimy zajęcia rewalidacyjne w Sali Doświadczania Świata poprzez: rozwijanie funkcji poznawczych, stwarzanie poczucia bezpieczeństwa, redukcję stresu i napięcia nerwowego, relaksację bierną i czynną, pozbywamy się negatywnych emocji, kształtujemy umiejętności pozytywnego myślenia o sobie.

 • pracownia ruchowo-gimnastyczna, gdzie usprawniamy koordynację ruchową w ramach zajęć porannego rozruchu, zapobiegamy postępom rozwoju wad postawy, prowadzimy zajęcia

 • na świeżym powietrzu, ćwiczymy z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Uczestnicy biorą udział w zajęciach z hortiterapii poprzez wykorzystanie ogrodu i roślin do aktywności fizycznej oraz rozwoju doznań zmysłowych i estetycznych.

 • pracownia rozwijania twórczości, gdzie prowadzone są zajęcia: z biblioterapii, muzykoterapii, komputerowe, plastyczne oraz w gry i zabawy towarzyskie.

 • Ponadto w ramach działalności Domu prowadzimy grupę wsparcia dla rodziców/opiekunów uczestników niepełnosprawnych intelektualnie.

Aby zostać uczestnikiem naszego Domu należy:

 • mieć skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza neurologa,

 • wyrazić zgodę na pobyt w ŚDS,

 • być gotowym do współpracy w zakresie postępowania wspierająco-aktywizującego.

Bliższych informacji na temat uczestnictwa w ŚDS Typ B udzielają pracownicy.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typ B podejmuje również działania zmierzające do integracji osób upośledzonych umysłowo ze środowiskiem lokalnym.