Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasady wydawania kart parkingowych.

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy : Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmienione zostały zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Karty parkingowe dla osoby niepełnosprawnej wystawiane są obecnie wyłącznie na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanych po 1 lipca 2014 r., tj. zgodnie z obowiązującymi od tego dnia nowymi kryteriami oceny ograniczeń osoby niepełnosprawnej w samodzielnym poruszaniu się.

Wyjątek od powyższej zasady dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed dniem 1 lipca 2014r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskują kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do wydania karty parkingowej  (w punkcie 9 szczegółowych wskazań).

Pozostałe osoby muszą uzyskać nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Obecnie uprawnienie do karty parkingowej przysługuje :

 • osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mającej zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia),
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przy czym miarą tego ograniczenia w przypadku dzieci jest ocena sprawności motorycznej stosownie do wieku dziecka

W jaki sposób uzyskać kartę parkingową?

1. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, za wyjątkiem* 

*/ osób poniżej 18 roku życia, za które wniosek składa jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun,

*/ osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za które wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd,

**/w przypadku osób poniżej 18 roku życia, ubezwłasnowolnionych całkowicie lub ubezwłasnowolnionych częściowo.

2. Do wniosku osoba niepełnosprawna powinna załączyć:

- jedną fotografię o wymiarach 35x45mm. odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy,

- oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli**,

- do wglądu: oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub oryginał orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,

- do wglądu : wyrok lub postanowienie sądu o sprawowaniu opieki lub kurateli nad osobą niepełnosprawną.

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej, która wynosi 21,00PLN.

Wpłaty można dokonać :

1) na rachunek bankowy nr : 56 1020 3974 0000 5302 0185 8539 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Stanisława Zgliczyńskiego 4, 09-402 Płock, z umieszczonym wpisem w tytule zapłaty : "Opłata za wydanie karty parkingowej dla (imię i nazwisko osoby uprawnionej)" ;

2) odliczoną gotówką w pokoju nr 8, w godzinach:

Dzień Od godz. Do godz.
Poniedziałek   8:15 14:30
 Wtorek  8:15 14:30
 Środa  8:15 14:30
 Czwartek  10:15 17:00
 Piątek  8:45 14:30

 

Ważne!!!: Przed dokonaniem wpłaty należy upewnić się, czy posiadane orzeczenie uprawnia do otrzymania karty parkingowej.

Karty parkingowe wydawane są osobom niepełnosprawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalnie na okres 5 lat lub na okres ważności posiadanego orzeczenia.

Karty parkingowe wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie.

Karta parkingowa dla placówki.


O wydanie karty parkingowej mogą występować również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej /rodzaje placówek określa rozporządzenie Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego/.

 Do wniosku placówki załącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty, w wysokości 21,00PLN za wydanie karty parkingowej ; na numer rachunku bankowego lub w pokoju nr 8 ( jak wyżej );

2) do wglądu - upoważnienie do reprezentowania placówki;

 Wnioskodawca oświadcza we wniosku o :

 • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,

 • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga! Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki. Numer rejestracyjny samochodu zostaje wpisany w kartę parkingową wystawioną dla danej placówki.

 Karty parkingowe dla placówek wydawane są maksymalnie na okres 3 lat.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingowa osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

Odbiór karty parkingowej.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Kartę parkingową odbiera się : osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość lub przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego  tożsamość oraz przedłużeniu pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

 Oświadczenie o upoważnieniu innej osoby do odbioru karty parkingowej można złożyć w momencie składania wniosku o wydanie karty (na druku wniosku).

Awers i rewers nowej karty parkingowej :

<

 

 

 INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Karta parkingowa jest wystawiona na osobę niepełnosprawną. Z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej korzysta osoba niepełnosprawna, która kieruje  pojazdem samochodowym, a także osoba, która przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową.

 2. Kartę parkingową należy umieścić za przedniej szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

 3. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym : na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta.

 4. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 128);

 • Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446);

 • Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1589);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. Poz. 870);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. Poz. 818);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 691).

 

Druk wniosku o wydanie karty parkingowej TUTAJ.