Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu?

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej z terenu Gminy Płock, jeżeli:
1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.


Ile wynosi maksymalna kwota dofinansowania?

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów organizowanego przedsięwzięcia, pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę pozostałych 40% środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł.

 
 

 

Uwaga!

1.  Dofinansowaniem mogą być objęte tylko osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Płocka. W przypadku osób zamieszkałych na terenie innych powiatów, przewidzianych jako uczestnicy planowanej imprezy, wniosek należy również złożyć do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych. W tym celu należy skontaktować się z właściwym PCPR, aby otrzymać odpowiedni wniosek.
2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o  dofinansowanie ze środków PFRON.

 

Komu nie przysługuje dofinansowanie ze środków PFRON?

 

1. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje tym Wnioskodawcom, którzy posiadają zaległości wobec PFRON,
2. Wnioskodawcom, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku, byli stroną umowy zawartej z PFRON,  rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy,
3. Dofinansowania nie otrzymają także Ci Wnioskodawcy, w stosunku do których toczy się postępowanie w organach, tj. policja, sąd, prokuratura w związku z nieprawidłową realizacją umowy do czasu uzyskania prawomocnego wyroku,
4. Wnioskodawcom, w stosunku do których zapadło prawomocne orzeczenie sądu w związku z nieprawidłową realizacją umowy.

Kolejność postępowania:


1. Należy pobrać do wypełnienia druk wniosku o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Druk wniosku wraz z załącznikami  oraz zasady przyznawania i rozliczania dofinansowań, mogą pobrać Państwo z naszej strony internetowej:
Pobierz:

 • Druk wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

 Procedura przyznawania i rozliczania dofinansowań do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

jak również w siedzibie MOPS w Płocku, tj:


   Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku
     ul. Zgliczyńskiego 4
 Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Płocku,  parter, pok. 34 
    tel. kontaktowy: (24) 364 02 75

2.  Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć wymagane załączniki, tj:

• Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w przypadku innych podmiotów - wypis z ewidencji działalności gospodarczej.
• Aktualny Statut jednostki.
• Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku.
• Nazwa, miejsce, szczegółowy przebieg imprezy, czyli program merytoryczny przedsięwzięcia,.
• Kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania, ze wskazaniem pozycji finansowych przez Wnioskodawcę i wnioskowanych do finansowania ze środków Funduszu oraz dokładnym opisem pozycji wskazanych do finansowania ze środków własnych,
• Dokumenty świadczące o zapewnieniu odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
• Dokument potwierdzający posiadanie środków własnych w wysokości nieobjętej dofinansowaniem: oświadczenie w tej sprawie lub kserokopia wyciągu bankowego, potwierdzona za zgodność z oryginałem.
• Udokumentowanie posiadania rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach.
• Lista osób uczestniczących w imprezie wraz z podaniem: imienia, nazwiska i nr PESEL, adres zamieszkania, stopnia niepełnosprawności i  nr orzeczenia lekarskiego, do kiedy jest ważne orzeczenie.
• Informacja o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców – dotyczy tylko przedsiębiorców.
• Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej dodatkowo powinni dołączyć do wniosku:
-  potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy  chronionej,
-  informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego  funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed  datą złożenia wniosku,
- informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat  poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach  dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.


Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (adres powyżej).

Informacje dodatkowe:

1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej ani administracyjnej.
2. Wniosek rozpatrywany jest w następnym roku kalendarzowym po zatwierdzeniu przez Radę Miasta Płocka środków na realizację zadań Gminy, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011r. Dz. U. Nr. 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami).
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr. 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U z 2002r. Nr 96 poz. 861 z późniejszymi zmianami).