Karta aktywnego poszukiwania pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Mieszkańcy Płocka posiadający status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, będący w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej mają możliwość skorzystania z Karty aktywnego poszukiwania pracy (na podstawie Uchwały Rady Miasta Płocka nr 194/XIII/2007r. z dnia 25 września 2007r.).

Karta uprawnia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku w dni robocze w godz. 7.30-15.30.

Kartę aktywnego poszukiwania pracy wystawia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, a następnie potwierdza Miejski Urząd Pracy w Płocku.

W celu uzyskania uprawnień do bezpłatnych przejazdów osoba bezrobotna winna zgłosić się do pracowników socjalnych MOPS w poszczególnych Zespołach Pracy Socjalnej:

Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 - ul. Piekarska 16, tel. 24 3640297,
Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 - ul. Zgliczyńskiego 4, tel. 24 3640235,
Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 - ul. 3 Maja 16, tel. 24 3640280,
Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 - ul. Zgliczyńskiego 4, tel. 24 3640274.

Karta uprawnia do bezpłatnych przejazdów po okazaniu jej wraz z dowodem tożsamości - ważna jest przez okres 1 roku od dnia jej wydania.

Przez aktywne poszukiwanie pracy uprawniające do dalszego korzystania z bezpłatnych przejazdów rozumie się uzyskanie przez osobę bezrobotną, co najmniej:

  • 2 potwierdzeń pracownika pośrednika pracy MUP lub WUP w miesiącu (1potwierdzenie na2tygodnie)
  • 4 potwierdzeń od pracodawcy w miesiącu (1 potwierdzenie w tygodniu).

Osoba bezrobotna winna, co miesiąc przedstawić Kartę w MOPS w celu potwierdzenia aktywnego poszukiwania pracy.

W przypadku braku potwierdzenia aktywności zawodowej Karta staje się nieważna na okres 6 miesięcy.