Jednorazowa Zapomoga z Tytułu Urodzenia się Dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Zapomoga przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko. Świadczenie przyznaje się matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka – jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Pisemny wniosek o jednorazową zapomogę należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Płocku, ul. 3 Maja 16 w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpatrzenia.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

 

Podstawa prawna – art.15 b ustawy o świadczeniach rodzinnych.