Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna (art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z póżn. zm.).
2) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18. roku życia albo, w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 25. roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo (art. 9 ust. 1 ustawy).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.( art.9 ust.2 ustawy). Dochód rodziny oznacza dochód rodziny, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

3) Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje (art. 10 ust. 2 ustawy), jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
- zawarła związek małżeński.

4)Nienależnie pobrane świadczenie oznacza świadczenia z funduszu alimentacyjnego: (na podstawie art. 2 pkt 7 ustawy)
- wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,
- przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
- wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,
- wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ustawy, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów,

- wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.

W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ właściwy wierzyciela.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń
z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

okres świadczeniowy 2016/2017

 

KRYTERIUM DOCHODOWE

/ w przeliczeniu na osobę/

Świadczenia z funduszu

alimentacyjnego

725,00 zł


Wskazane powyżej kryteria dotyczą dochodu rodziny, który w rozumieniu przepisów o świadczeniach świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, oznacza sumę dochodów członków rodziny. Przez dochód członka rodziny rozumie się przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku 2015, z zastrzeżeniem sytuacji utraty dochodu oraz uzyskania nowego dochodu zarówno w roku bazowym jak też po tym roku.

Wysokość Świadczeń

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

/ miesięczna/

Świadczenia z funduszu

alimentacyjnego

przysługują w wysokości
bieżąco ustalonych alimentów,
jednakże nie więcej niż 500 zł