Kryterium dochodowe i wysokość świadczeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń

 

Kryterium dochodowe
/w przeliczeniu na osobę/

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

674,00 zł
764,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek pielęgnacyjny

 

Świadczenie rodzicielskie

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

764,00 zł

Świadczenie pielęgnacyjne

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

1922,00 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

725,00 zł (od dnia 1 października 2019 r. 800 zł)

Wskazane powyżej kryteria dotyczą dochodu rodziny, który w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, oznacza sumę dochodów członków rodziny. Przez dochód członka rodziny rozumie się przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem sytuacji utraty dochodu oraz uzyskania nowego dochodu zarówno w roku bazowym jak też po tym roku.

Wysokość świadczeń rodzinnych

Zasiłek rodzinny

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 

- urodzenia dziecka

1 000,00 zł jednorazowo na dziecko

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400,00 zł

- samotnego wychowywania dziecka

193,00 zł na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci
273,00 zł na dziecko, nie więcej niż 546,00 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

95,00 zł na dziecko

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia

- rozpoczęcia roku szkolnego

100,00 zł jednorazowo na dziecko

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

113,00 zł na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
69,00 zł na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

1 000,00 zł jednorazowo na dziecko

Zasiłek pielęgnacyjny

184,42 zł (od dnia 1 listopada 2019 r. 215,84 zł)

Świadczenie pielęgnacyjne

1583,00 zł

Świadczenie rodzicielskie

1 000,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy

620,00 zł

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł na dziecko