Rodziny Zastępcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców sprawowana jest piecza zastępcza rodzinna lub instytucjonalna.
    Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
    1. rodzina zastępcza:
        a) spokrewniona,
        b) niezawodowa,
        c) zawodowa, w tym: pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego oraz specjalistyczna;

    2. rodzinny dom dziecka.
Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę
i wychowanie, w szczególności:
    • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
    • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
    • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
    • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
    • zaspakajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
    • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne,
    • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej.
Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może nadal w niej przebywać za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka – nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka w wysokości nie niższej niż:
    1. 694 zł miesięcznie – w przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej,
    2. 1.052 zł miesięcznie – w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnego domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje dodatek nie niższy niż 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka:
    • legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    • umieszczonego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, z tytułu sprawowanej funkcji, przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 3.000 zł miesięcznie.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków, jakie winni spełniać kandydaci na rodziny zastępcze udziela:
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku ul. Kleeberga 3
tel. 24 365 92 27;  24 366 72 50, e-mail plock@pieczazastepcza.pl
oraz
Dział Pieczy  Rodzinnej i Instytucjonalnej  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Płocku
ul. Zgliczyńskiego  4
pok. 218, 219, 220, 221
Tel.  24 3640239,  24 3640240 ,  24 3640253