Rodziny Zastępcze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

W przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców sprawowana jest piecza zastępcza rodzinna lub instytucjonalna.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. rodzina zastępcza:
  • spokrewniona,
  • niezawodowa,
  • zawodowa, w tym: pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego oraz specjalistyczna;
 2. rodzinny dom dziecka.
  Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
  • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
  • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
  • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
  • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
  • zaspakajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
  • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne,
  • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej.

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może nadal w niej przebywać za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka – nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka w wysokości nie niższej niż:

 1. 660 zł miesięcznie – w przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej,
 2. 1000 zł miesięcznie – w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnego domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje dodatek nie niższy niż 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka:

 • legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • umieszczonego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, z tytułu sprawowanej funkcji, przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2.000 zł miesięcznie. Natomiast rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2.600 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków, jakie winni spełniać kandydaci na rodziny zastępcze udziela Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku:
tel. 24 365 92 27;  24 366 72 50, e-mail plock@pieczazastepcza.pl