Usamodzielniani Wychowankowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobom, które po 1 stycznia 2012 roku opuściły – po osiągnięciu pełnoletności - rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną przyznaje się pomoc na:

 1. kontynuowanie nauki
  świadczenie, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie, przysługuje na okres trwania nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia
 2. usamodzielnienie
  jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki, nie później jednak niż do ukończenia 26 roku życia przez osobę usamodzielnianą; wysokość świadczenia uzależniona jest od okresu pobytu w rodzinie zastępczej  - od kwoty nie mniejszej niż 1.650 zł do kwoty nie mniejszej niż 6.600 zł
 3. zagospodarowanie
  wypłacana jest jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1.500 zł (w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.000 zł).

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie przysługuje osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat w przypadku osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
 • roku w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie indywidualnego planu usamodzielnienia zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Osobom opuszczającym, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną udziela się także pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zatrudnienia.

Osoby, które opuściły rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego przed końcem 2011 roku oraz osoby, które po 1 stycznia 2012 roku opuściły dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy – zostają objęte pomocą:

 1. pieniężną na usamodzielnienie
 2. pieniężną na kontynuowanie nauki
 3. na zagospodarowanie – w formie rzeczowej
 4. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym
 5. w uzyskaniu zatrudnienia

w myśl przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.