Odpłatność za pobyt Dziecka w Pieczy Zastępczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 z późn. zm.) za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń, dodatków na każde umieszczone dziecko w rodzinie zastępczej, rodzinnym dom dziecka, średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W myśl ustawy oboje rodzice odpowiadają solidarnie w ponoszeniu opłaty. Do uiszczania opłaty zobowiązani są także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona, albo ograniczona.

Przepisów ustawy nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu w szpitalu.

Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustala się w drodze decyzji, która zostaje wydana na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego z osobami zobowiązanymi do ponoszenia opłaty.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Płocka NR 298/XIX/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku możliwe jest
po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania umorzenie należności wraz z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalania opłaty za pobyt
w pieczy zastępczej na wniosek osoby zobowiązanej.

 

Osoby zainteresowane, szczegółowe informacje mogą uzyskać w:

Dziale Pieczy Rodzinnej i Instytucjonalnej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Płocku

ul. Zgliczyńskiego 4

pok. 218, 219, 220, 221

tel. 24 3640239, 24 3640240, 24 3640253