Projekty unijne zrealizowane

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Projekt "Droga do aktywności"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt realizowany jest na podstawie podpisanej umowy ramowej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu systemowego w okresie od 01.01.2008 do 30.09.2014r.

Więcej informacji o projekcie tutaj"KIS - Nowa Perspektywa"
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku przystąpił do realizacji projektu „KIS - Nowa Perspektywa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2014r.

Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo korzystające z pomocy społecznej na terenie miasta Płocka.

Więcej informacji o projekcie tutaj

 


 

Projekt „Rozwiń skrzydła”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie:7.2.1 Aktywizacja zawodowa zagrożonych wykluczeniem społecznym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sannikach realizuje projekt pn. „Rozwiń skrzydła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania projektu: 01.01.2013r. - 31.12.2014r.

Projekt skierowany jest do 84 mieszkańców Miasta Płocka (po 42 osoby w każdej edycji) oraz 16 mieszkańców Gminy Sanniki (8 osób w każdej edycji) w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy społecznej.

Więcej informacji o projekcie tutaj