Projekt Asystent edukacji romskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Realizacja projektu „Asystent edukacji romskiej”  jest kontynuacją projektu realizowanego w latach ubiegłych.

Do najważniejszych zadań asystenta edukacji romskiej należą:

1). Wszechstronna pomoc uczniom romskim w kontaktach ze środowiskiem szkolnym, a w szczególności :

  •  budowanie wśród uczniów romskich pozytywnego obrazu szkoły i korzyści płynących z wykształcenia,
  • wsparcie emocjonalne dla uczniów romskich,
  • rozpoznawanie preferencji, talentów uczniów i troska o ich właściwy rozwój,
  • rozpoznawanie potrzeb i ewentualnych problemów poszczególnych uczniów,
  • przedstawianie uczniom praw i obowiązków oraz oczekiwań związanych z ich edukacją,
  • kontrola frekwencji i postępów w nauce.

2). Współpraca z rodzicami uczniów romskich, a w szczególności:

a)  pośredniczenie między szkoła a rodzicami w sytuacjach wymagających współpracy, np. konfliktowych,

b) informowanie o zebraniach rodziców i  kontrolowanie stałego w nich uczestnictwa,

c)  rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej jako ewentualnych przeszkód w nauce dzieci.

3). Współpraca ze szkołą, a w szczególności:

a) przekazywanie wiedzy na temat kultury Romów i jej specyfiki,

b) informowanie  nauczycieli o problemach i potrzebach uczniów,

c) pomoc w wyjaśnianiu sytuacji trudnych i konfliktowych.

W roku 2013 asystent edukacji romskiej  objął swoją opieką łącznie 20 dzieci ze środowiska romskiego z terenu miasta Płocka. Przy realizacji zadania zaangażowano 1 osobę ze społeczności romskiej zatrudnioną na umowę-zlecenie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 2013r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku w charakterze asystenta edukacji romskiej. Uczestnikami projektu były dzieci romskie uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Płocka.

W ramach wykonywanej pracy asystent pozostawał w stałym kontakcie ze szkołami, w których uczą się dzieci romskie. Społeczność romska zamieszkująca na terenie miasta Płocka nie jest skupiona w jednym miejscu. Zamieszkuje w różnych jego dzielnicach i to znacznie od siebie oddalonych. W związku z tym, szkoły w których uczą się dzieci romskie również są rozmieszczone w różnych częściach miasta. Asystent współpracował z kilkoma placówkami edukacyjnymi.

Ponadto asystent pozostawał w stałym kontakcie z kadrą pedagogiczną poszczególnych placówek: dyrektorami szkół, pedagogami, psychologami oraz  nauczycielami. Na bieżąco kontaktował się z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów, monitorując wyniki nauczania, zachowanie i frekwencję dzieci romskich. Asystent nawiązywał kontakt z nauczycielami z poszczególnych przedmiotów, głównie z tymi, z których dziecko romskie przejawia największe problemy. We współpracy z nauczycielami oraz rodzicami romskimi asystent próbował znaleźć przyczynę zaistniałego problemu. W przypadku problemów z nauką  romskich dzieci asystent współpracował z Klubem Wolontariatu działającym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku. Początkowo przeprowadzał rozmowę z koordynatorem wolontariatu, a następnie motywował rodziców i dzieci, aby skorzystali z korepetycji realizowanych przez wolontariat. Pomoc w formie wolontariatu była proponowana dziecku, które miało problem z jednego lub kilku przedmiotów, np. z matematyki, z języka polskiego, z języka angielskiego lub  historii. Kiedy dziecko wymagało kompleksowej pomocy, a nie mogło liczyć na wsparcie ze strony swoich rodziców lub opiekunów (np. nie potrafią pisać), wówczas asystent nawiązywał kontakt z pracownikami Świetlic Środowiskowych prowadzonych przez MOPS w Płocku lub przez inne organizacje.

W przypadku dzieci romskich wychowywanych w rodzinach zastępczych asystent pozostawał w stałym kontakcie z koordynatorami rodzin z Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku.

Asystent pomagał dzieciom romskim w odrabianiu prac domowych, przygotowywaniu prac plastycznych na różne konkursy. Ponadto starał się angażować zarówno rodziców, jak  i dzieci romskie w różnego rodzaju akcje organizowane przez szkoły.

W rozmowach z nauczycielami asystent - w miarę potrzeby - starał się tłumaczyć i wyjaśniać różnice kulturowe, które są niekiedy przyczyną drobnych nieporozumień w relacjach między nauczycielem, bądź pracownikiem szkoły, a uczniem romskim lub jego rodzicem (opiekunem).

Dzięki pracy asystenta udało się w całości wyegzekwować obowiązek szkolny dzieci ze środowiska romskiego.

Podczas wizyt w domach rodzin romskich, rozmawiał z rodzicami o  sukcesach i porażkach ich dzieci, przekazywał informacje od nauczycieli, wychowawców i pedagogów (mówił im np. o ocenach i o konieczności usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach), informował ich o zebraniach rodziców. Starał się podpowiadać rozwiązania pojawiających się problemów, pomagał im w wypełnianiu niezbędnych dokumentów urzędowych.

Asystent starał się także pokazywać dzieciom różne możliwości spędzania czasu wolnego, np. brał udział wspólnie z grupą dzieci romskich w zajęciach tanecznych w Młodzieżowym Domu Kultury, na których uczą się tańca towarzyskiego i nowoczesnego, m.in. hip-hop.; lub zajęciach plastycznych w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki w Płocku. Asystent wspierał i rozwijał  także inne pozalekcyjne zainteresowania uczniów romskich.

W okresie sprawozdawczym asystent edukacji romskiej uczestniczył w projekcie socjalnym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku pn. „Spotkania z kulturą romską". Celem projektu była poprawa stanu wiedzy na temat społeczności romskiej wśród nie-romskiej większości, a w konsekwencji poprawa wizerunku Romów w społeczeństwie polskim oraz próba zmiany negatywnych stereotypów związanych z tą społecznością oraz promowanie postawy otwartości na inne kultury zarówno wśród społeczności polskiej jak i wśród samych Romów. W ramach  jego realizacji  zorganizowano  5 spotkań w okresie od  maja do lipca 2013 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 prowadzonym przez MOPS w Płocku. Głównymi elementami spotkań były: pogadanka  i krótki film na temat historii i kultury Romów, czytanie baśni romskich, prezentacja estradowego stroju romskiego, przedstawienie kilku utworów z repertuaru muzyki cygańskiej (śpiew + akordeon), nauka piosenki pt. „Ore, Ore..." słuchanie muzyki cygańskiej w wykonaniu cygańskiego zespołu „ROMEN" z Płocka (CD i  DVD), zajęcie plastyczne - pt. „Flaga romska" - technika dowolna. Do zadań asystenta edukacji romskiej należały: rozmowa, śpiew i prezentacja stroju romskiego.

Ponadto w dniu 27 czerwca 2013r. asystent wziął czynny udział w kolejnym projekcie socjalnym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku pn. „Letni piknik w ogrodzie" zorganizowanej dla osób samotnych, seniorów, niepełnosprawnych i długotrwale chorych korzystających z pomocy Ośrodka. Czerwcowe spotkanie w plenerze było alternatywą dla ich codziennej samotności i poczucia wyobcowania. Możliwość udziału w Pikniku przy muzyce i wspólnym posiłku pozwoliła im  oderwać się od monotonii życia, często pełnego problemów zdrowotnych i materialnych. Osoba asystenta uświetniła ww. imprezę poprzez prezentację estradowego stroju romskiego i pokaz tańca promując w ten sposób  kulturę romską  w środowisku lokalnym.