Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOCKU

DZIAŁ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY

Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

tel. 24 364 02 67, 24 364 70 93

 

Wsparcie rodziny może odbywać się poprzez:

 • przydzielenie rodzinie asystenta rodziny,
 • objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego,
 • objęcie rodziny pomocą rodziny wspierającej.

 

 Asystent rodziny

             Asystent rodziny to osoba, która przez określony czas zawodowo wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła ona pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Głównym zadaniem asystenta jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz kształtowanie umiejętności członków rodziny w zakresie znajdowania rozwiązań trudności życiowych.

            Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

            Asystent prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania oraz za jej zgodą
i aktywnym udziałem.

            Do zadań asystenta rodziny należy m.in.:

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • koordynowanie wsparcia udzielanego kobietom w ciąży i rodzinom dzieci niepełnosprawnych w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

Od 1 stycznia 2017 roku z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) poszerzył się obszar działań asystenta rodziny poprzez przypisywanie mu funkcji koordynatora kompleksowego wsparcia/poradnictwa.

Pomoc kierowana jest do:

 • rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej;
 • kobiet, które otrzymały informację, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży i porodu kobiet, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych;
 • kobiet, które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu z powodu poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

 

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny, który na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w jej imieniu sprawy
w różnych instytucjach oraz:

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • będzie mógł reprezentować przed instytucjami i urzędami,
 • udzieli wsparcia psychologicznego,
 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych,
 • będzie wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

 

Sprawdź jakie przysługują ci uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/informator-za-zyciem-2/ 

 

Placówki wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe

Placówki wsparcia dziennego są prowadzone w formie opiekuńczej jako świetlice środowiskowe.

Świetlice środowiskowe zapewniają dzieciom:

- opiekę i wychowanie,

- pomoc w nauce,

- posiłek,

- organizację czasu wolnego.

 

W świetlicach prowadzone są zajęcia:

 • sportowe,
 • plastyczne,
 • muzyczne,
 • ekologiczne,
 • komputerowe,
 • kulinarne,
 • teatralne,
 • taneczne,
 • rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,

 

Na zajęcia do świetlic mogą uczęszczać dzieci w wieku od 4 do 18 roku życia, a do ogniska opiekuńczego dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.

 Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny.

 

Świetlice środowiskowe czynne są przez cały rok:

 od poniedziałku do piątku w godz. 10ºº – 18ºº

 w soboty i dni wolne od nauki szkolnej w godz. 8ºº - 16ºº

 

Placówki wsparcia dziennego mają charakter profilaktyczny, a w swojej działalności kierują się przede wszystkim dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.

 

Wykaz świetlic środowiskowych

Lp.

Nazwa placówki

wsparcia dziennego

Adres placówki/telefon

 

1.

 

Świetlica Środowiskowa Nr 1 „Dom Marzeń”

 

Płock, ul. Góry 7

tel. 697544753

 

2.

 

Świetlica Środowiskowa Nr 4 „Chatka Puchatka”

 

Płock, ul. Kwiatka 59a

tel. 603605734

 

3.

 

Świetlica Środowiskowa Nr 5 „Iskierka”

 

Płock, ul. Otolińska 23

tel. 24 364 31 39

 

4.

 

Świetlica Środowiskowa Nr 8 „Promyk”

 

Płock, ul. Walecznych 20

tel. 24 268 04 35

 

5.

 

Świetlica Środowiskowa Nr 9 „Pozytywka”

 

Płock, ul. Słodowa 121a

tel. 726828803

 

6.

 

Świetlica Środowiskowa

 Nr 13 „Słoneczny Krąg”

 

Płock, ul. Gierzyńskiego 17

tel. 24 367 19 19

 

7.

 

Ognisko Opiekuńcze

  „Smyk”

 

Płock, ul. Otolińska 23

tel. 24 364 31 38

 

Rodziny wspierające

Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Taka forma wsparcia daje możliwość dzielenia się doświadczeniem i umiejętnościami radzenia sobie z problemami. Funkcję rodziny wspierającej mogą pełnić osoby z najbliższego otoczenia np. sąsiedzi, rodziny zaprzyjaźnione, dalsza rodzina.