Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOCKU

DZIAŁ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY

Płock, ul. 3-go Maja 16

tel. 24 364 03 92, 24 364 03 93

 

Wsparcie rodziny może odbywać się poprzez:

 • przydzielenie rodzinie asystenta rodziny,
 • objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego,
 • objęcie rodziny pomocą rodziny wspierającej.

 

 Asystent rodziny

             Asystent rodziny to osoba, która przez określony czas zawodowo wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła ona pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Głównym zadaniem asystenta jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz kształtowanie umiejętności członków rodziny w zakresie znajdowania rozwiązań trudności życiowych.

            Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

            Asystent prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania oraz za jej zgodą
i aktywnym udziałem.

            Do zadań asystenta rodziny należy m.in.:

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • koordynowanie wsparcia udzielanego kobietom w ciąży i rodzinom dzieci niepełnosprawnych w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

Od 1 stycznia 2017 roku z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) poszerzył się obszar działań asystenta rodziny poprzez przypisywanie mu funkcji koordynatora kompleksowego wsparcia/poradnictwa.

Pomoc kierowana jest do:

 • rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej;
 • kobiet, które otrzymały informację, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży i porodu kobiet, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych;
 • kobiet, które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu z powodu poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

 

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny, który na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w jej imieniu sprawy
w różnych instytucjach oraz:

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • będzie mógł reprezentować przed instytucjami i urzędami,
 • udzieli wsparcia psychologicznego,
 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych,
 • będzie wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

 

Sprawdź jakie przysługują ci uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/informator-za-zyciem-2/ 

 

Placówki wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe

Placówki wsparcia dziennego są prowadzone w formie opiekuńczej jako świetlice środowiskowe.

Świetlice środowiskowe zapewniają dzieciom:

- opiekę i wychowanie,

- pomoc w nauce,

- posiłek,

- organizację czasu wolnego.

 

W świetlicach prowadzone są zajęcia:

 • sportowe,
 • plastyczne,
 • muzyczne,
 • ekologiczne,
 • komputerowe,
 • kulinarne,
 • teatralne,
 • taneczne,
 • rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,

 

Na zajęcia do świetlic mogą uczęszczać dzieci w wieku od 4 do 18 roku życia, a do ogniska opiekuńczego dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.

 Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny.

 

Świetlice środowiskowe czynne są przez cały rok:

 od poniedziałku do piątku w godz. 10ºº – 18ºº

 w soboty i dni wolne od nauki szkolnej w godz. 8ºº - 16ºº

 

Placówki wsparcia dziennego mają charakter profilaktyczny, a w swojej działalności kierują się przede wszystkim dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.

 

Wykaz świetlic środowiskowych

Lp.

Nazwa placówki

wsparcia dziennego

Adres placówki/telefon

 

1.

 

Świetlica Środowiskowa Nr 1 „Dom Marzeń”

 

Płock, ul. Góry 7

tel. 697544753

 

2.

 

Świetlica Środowiskowa Nr 4 „Chatka Puchatka”

 

Płock, ul. Kwiatka 59a

tel. 603605734

 

3.

 

Świetlica Środowiskowa Nr 5 „Iskierka”

 

Płock, ul. Otolińska 23

tel. 24 364 31 39

 

4.

 

Świetlica Środowiskowa Nr 8 „Promyk”

 

Płock, ul. Walecznych 20

tel. 24 268 04 35

 

5.

 

Świetlica Środowiskowa Nr 9 „Pozytywka”

 

Płock, ul. Słodowa 1/121a

tel. 726828803

 

6.

 

Świetlica Środowiskowa

 Nr 13 „Słoneczny Krąg”

 

Płock, ul. Gierzyńskiego 17

tel. 24 367 19 19

 

7.

 

Świetlica Środowiskowa  „7 życzeń”

 

Płock, ul. Kossobudzkiego 7

tel. 603 601 919

8.

Ognisko Opiekuńcze

  „Smyk”

 

Płock, ul. Otolińska 23

tel. 24 364 31 38

 

Rodziny wspierające

Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Taka forma wsparcia daje możliwość dzielenia się doświadczeniem i umiejętnościami radzenia sobie z problemami. Funkcję rodziny wspierającej mogą pełnić osoby z najbliższego otoczenia np. sąsiedzi, rodziny zaprzyjaźnione, dalsza rodzina.