Mój dom - moje miejsce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Warsztaty kompetencyjne dla rodzin

Przejdź do - Warsztaty kompetencyjne dla rodzin

W dniach 24-25.08.2019r. rodziny uczestniczące w projekcie „Mój dom – moje miejsce” wzięły udział w warsztatach kompetencyjnych zorganizowanych przez Dział Obsługi Projektów.

17 września 2019
Czytaj więcej o: Warsztaty kompetencyjne dla rodzin

MÓJ DOM - MOJE MIEJSCE

Tytuł projektu: „MÓJ DOM - MOJE MIEJSCE”

Wnioskodawca: Gmina Miasto Płock

Realizatorzy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku

Okres realizacji: od: 01-05-2018 r. do: 30-04-2020 r.

Wartość ogółem: 968 173,85 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 866 413,85 zł

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

Krótki opis projektu i planowane działania:

 

Celem projektu jest rozwój usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności na rzecz 18 rodzin oraz 14 dzieci poprzez realizację w Mieście Płocku programu deinstytucjonalizacji usług społecznych w tym doskonalenia zawodowego 31 osób zajmujących się pieczą zastępczą w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

24 maja 2018
Czytaj więcej o: MÓJ DOM - MOJE MIEJSCE