Ochrona danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja

o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

 oraz Twoich prawach z tym związanych

 

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

 

 

informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Płocku, przy ul. Zgliczyńskiego 4, numer telefonu 24 364 02 10, adres email: sekretariat@mopsplock.eu ;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest w siedzibie Ośrodka, pod numerem telefonu 24 364 02 14, adres email: iodo@mopsplock.eu ;
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Ośrodka oraz zadań powierzonych, wynikających z przepisów prawa;
 4. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) – ogólnego rozporządzenia (j/w) o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa wynikających z zadań statutowych;
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie otrzymanych upoważnień oraz złożeniu stosownych oświadczeń o zapoznaniu się z przepisami ochrony danych osobowych, celem realizacji obowiązków służbowych, oraz podmioty uprawnione na podstawie innych przepisów prawa;
 1. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okresy zapisane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt i określone w Instrukcji Kancelaryjnej;
 2. Masz prawo do:
  • żądania od Nas dostępu do Twoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • w każdym wypadku masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 3. Podanie danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka jest obowiązkowe jeżeli wynika to z przepisów prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne dla uzyskania informacji o sposobie załatwienia sprawy;
 4. Monitoring wizyjny jest wykorzystywany dla celów bezpieczeństwa, a nagrania obrazu Administrator przechowuje przez okres 14 dni.
27 sierpnia 2018