Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego Rozporządzeniem, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku z siedzibą przy ul. Zgliczyńskiego 4, tel. 24 364 02 59, e-mail: sekretariat@mopsplock.eu;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod nr telefonu 24 3640214 i pod adresem e-mail: iodo@mopsplock.eu;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511) w celu realizacji obowiązków z niej  wynikających.
 4. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w formie papierowej i elektronicznej. 
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat w przypadku orzekania i 5 lat
  w przypadku wydawania legitymacji i kart parkingowych, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie  archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.