SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”

 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie niezależnego funkcjonowania w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności 40 osób niesamodzielnych (w tym 25 zamieszkujących na terenie miasta Płocka oraz 15 zamieszkujących na terenie gminy Słupno) wsparcie 10 opiekunów faktycznych oraz 6 osób świadczących usługi społeczne w okresie realizacji projektu.

Dzięki pozyskaniu środków unijnych możliwe będzie sfinansowanie dodatkowych godzin usług opiekuńczych oraz rozszerzenie oferty wsparcia o usługi asystenckie, rehabilitacyjne, poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne, terapię społeczną i dogoterapię. Zostaną zorganizowane również kursy edukacyjne – celem zwiększenia szans na rynku pracy. W ramach działań projektowych zostanie wdrożona usługa teleopieki oraz utworzona wypożyczalnia sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego.

Lider projektu: Gmina Miasto Płock

  • realizator projektu ze strony Lidera: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Partner 1 projektu: Gmina Słupno

  • realizator projektu ze strony Partnera 1: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

Partner 2 projektu: Stowarzyszenie SENSOWNI w Płocku

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018r. – 31.08.2020r.

 

Wartość projektu: 1 413 264,00PLN, w tym dofinansowanie:

- z EFS: 1 312 464, 00PLN

- z BP: 181 852,80PLN