Aktywny Samorząd

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

                       

DOFINANSOWANIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW

Rusza II nabór wniosków w ramach pilotażowego programu

Aktywny Samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w 2019r. na terenie miasta Płocka


Do 10 października 2019 r. niepełnosprawni uczniowie szkół pomaturalnych, studenci i doktoranci mogą starać się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Z programu podobnie jak w zeszłej edycji programu mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), którzy uczą się w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Z programu podobnie jak w zeszłej edycji programu mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), którzy uczą się w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotycząca każdego półrocza 2019 roku wynosi:

 • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000,00 zł,

 • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,

 • dla opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyższej kwoty 3.000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę,

 • w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu, w tym: 700 zł – w przypadku gdy wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) lub 500 zł - w przypadku gdy wnioskodawca posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),

 • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

 • 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

 • 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

 • 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,

 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

 • 800 - zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,

 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczącego bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia. W/w umowa może być zawarta także po zakończeniu roku szkolnego lub roku akademickiego, którego dotyczy wniosek.

Udział własny w module II - w zakresie kosztów czesnego:

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem

w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy którzy nie są zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)

15%

brak udziału własnego

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

 

NOWOŚĆ w 2019 roku

W roku 2019 osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do wykształcenia na poziomie wyższym mogą składać – oprócz papierowej wersji - wnioski elektronicznie za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/ 

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:

 • zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON),

 • posiadać adres poczty elektronicznej,

 • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap   

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest w szczególności posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.

Zachęcamy do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne). Zapraszamy do korzystania w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00.

Dla Wnioskodawców, którzy zdecydują się utworzyć Profil Zaufany bądź podpis elektroniczny, oraz złożą wniosek drogą elektroniczną przewidziana jest możliwość zwiększenia podstawy dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o 800,00 zł.

 

Studenci zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II mogą składać wnioski do 10 października 2019r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

 

Szczegółowych informacji na temat programu udziela: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

- Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock, tel. 24 364 02 63.

 

Druki wniosków (niezbędnych do złożenia w wersji papierowej) są dostępne w siedzibie MOPS w Płocku oraz na stronie: mopsplock.eu

 

Formularz zasad przyznawania dofinansowania i wniosek o dofinansowanie

wraz z załącznikami w ramach Modułu II:

 

 

Obszar wsparcia

Zasady przyznawania dofinansowania

Wniosek o dofinansowanie

(wypełnia Wnioskodawca)

Moduł II

Zasady_MII.pdf

Wniosek_P_MII.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3_do_wniosku.pdf

Zalacznik_4_do_wniosku.pdf

Informacje dotyczące Programu „Aktywny Samorząd”:

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” (link: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/)

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 (link: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2019-roku/)

Zasady i załączniki (link: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/2019/ )