Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej świadczonych w interesie ogólnym

 

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID- 19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej: maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych);
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Okres realizacji projektu: lipiec – sierpień 2020r.

 

Wartość projektu: 515 635,00PLN, w tym:

EFS: 434 577,18PLN

BP: 81 057,82PLN