Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Logotypy

projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest nabycie/podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 45 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie m. Płocka poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji w okresie 12 miesięcy trwania projektu.

Okres realizacji: 01.09.2020r. – 31.08.2021r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 414 660,00PLN