Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

UWAGA!

W czasie trwania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego obowiązują nowe przepisy dotyczące zadań realizowanych przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,

Orzeczenie wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego ważność:

     1) upłynęła między 9 grudnia 2019 r. a 8 marca 2020 r. zachowuje swoją ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia, pod warunkiem jednak, iż w tym terminie został złożony kolejny wniosek o wydanie orzeczenia;

    2) upływa od dnia 8 marca 2020 r. zachowuje swoją ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia. Karty parkingowe wydane uprawnionym placówkom zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 1. Na podstawie Polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2020r. wyłączony został obowiązek własnoręcznego podpisania wniosku o wydanie karty parkingowej przez osobę uprawnioną w siedzibie zespołu. Możliwe jest także doręczenie osobie zainteresowanej karty parkingowej oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, za pisemną zgodą wnioskodawcy, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

 1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wnioski o wydanie orzeczeń rozpatrywane są w trybie zaocznym tzn. z wyłączeniem bezpośredniego badania osoby orzekanej  pod warunkiem, że dołączona do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentacja medyczna jest dla lekarza przewodniczącego składu orzekającego wystarczająca do wydania orzeczenia.

 

AKTUALNIE OBSŁUGA INTERESANTÓW ODBYWA SIĘ NA BIEŻĄCO Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PROSIMY OSOBY ZAINTERESOWANE O ZAKŁADANIE MASECZEK I DEZYNFEKCJĘ RĄK PRZED WEJŚCIEM DO SIEDZIBY ZESPOŁU. W KORYTARZU MOGĄ PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 3 OSOBY.

 
 
Płock ul. Stanisława Zgliczyńskiego 09-400 Płock, pok. nr 1-8
(budynek parterowy)
OBSŁUGA INTERESANTÓW : pok. nr 7
poniedziałek 08.15 - 14.30
wtorek 08.15 - 14.30
środa 08.15 - 14.30
czwartek 10.15 - 17.00
piątek 08.45 - 14.30
tel.: 24 364-02-54; 24 364-02-58; 24 364-02-59;
fax.: 24 364-02-13

Zadania zespołu:

•    Orzekanie o stopniu niepełnosprawności (osoby po 16 roku życia)
•    Orzekanie o niepełnosprawności (osoby poniżej 16 roku życia)
•    Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
•    Wydawanie kart parkingowych

Zasięg działania zespołu:

 • Miasto Płock
 • Powiat Płocki - Gminy:
 • Bielsk
 • Bodzanów
 • Brudzeń Duży
 • Bulkowo
 • Drobin
 • Gąbin
 • Łąck
 • Mała Wieś
 • Nowy Duninów
 • Radzanowo
 • Słubice
 • Słupno
 • Stara Biała
 • Staroźreby
 • Wyszogród.

Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu:

1.    ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 2046),
2.    rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1110),
3.    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228, poz 1681),
4.    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz 1875).

 

Druki do pobrania

Pismo w sprawie legitymacji i korzystania z ulg - ważne informacje