Kryteria przyznawania świadczeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

Za dochód zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym dla osób fizycznych,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Aktualna wysokość kryterium dochodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 1058) wynosi:

  • 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 514 zł dla osoby w rodzinie,

przy czym kryterium dochodowe w przypadku rodziny stanowi iloczyn kwoty 514 zł oraz liczby członków rodziny.