Kryteria przyznawania świadczeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

Za dochód zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 182) uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym dla osób fizycznych,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Aktualna wysokość kryterium dochodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 17.07.2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 823) wynosi:

  • 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 456zł dla osoby w rodzinie,

przy czym kryterium dochodowe w przypadku rodziny stanowi iloczyn kwoty 456 zł oraz liczby członków rodziny.