Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

UWAGA

Informujemy, że od 1 listopada 2022 r. ulegają zmianie godziny obsługi. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 14.30.

WAŻNE

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku informuje, że wszystkie wnioski w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, które wpłyną do Zespołu od dnia 13 września 2022r. będą rozpatrywane przez skład orzekający z obligatoryjnym udziałem osoby zainteresowanej. W związku z powyższym oraz mając na względzie stan zagrożenia epidemicznego w naszym kraju zwracamy się z prośbą do osób przybywających na badanie o dezynfekcję rąk, zasłanianie nosa i ust maseczką w gabinecie lekarskim i zachowanie dystansu w poczekalni. Szanujmy zdrowie swoje i innych.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku informuje, iż zgodnie z art. 15h ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.), orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła po 8 marca 2020 r. zachowują ważność na mocy tej ustawy do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 15h ust. 2 ww. ustawy karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), tj. wydane osobom niepełnosprawnym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Zgodnie z art. 15h ust. 3 ww. ustawy karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, tj. wydane placówkom zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.


 • Orzekanie o niepełnosprawności.
  Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest osobie w wieku do 16 roku życia. Aby otrzymać takie orzeczenie należy złożyć odpowiedni wniosek, zaświadczenie o stanie zdrowia oraz posiadaną dokumentację medyczną. Posiadanie orzeczenia uprawnia do korzystania z różnych form pomocy.
 • Orzekanie o stopniu niepełnosprawności.
  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest osobie w wieku od 16 roku życia. Aby otrzymać takie orzeczenie należy złożyć odpowiedni wniosek, zaświadczenie o stanie zdrowia oraz posiadaną dokumentację medyczną. Posiadanie orzeczenia uprawnia do korzystania z różnych form pomocy.
 • Legitymacja osoby niepełnosprawnej.
  Legitymację osoby niepełnosprawnej wydaje się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Aby otrzymać legitymację należy złożyć odpowiedni wniosek, zdjęcie i oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (do wglądu). Posiadanie legitymacji uprawnia do korzystania z różnych form pomocy, np. ulgowych przejazdów komunikacją miejską.

 • Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej.
  O kartę parkingową może starać się zarówno osoba niepełnosprawna, jak i placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Karta parkingowa upoważnia parkowanie samochodu na specjalnie oznaczonych miejscach. 

Kontakt:

 • siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
  MOPS w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4 (parterowy budynek z podjazdem)
 • telefon kontaktowy:

  24 364 02 54

  24 364 02 58

  24 364 02 59

OBSŁUGA INTERESANTÓW : pok. nr 7

poniedziałek - piątek 08.15 - 14.30

Numer rachunku bankowego do przyjmowania opłat za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji:

56 1020 3974 0000 5302 0185 8539

Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 573),
 2. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 857),
 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228, poz 1681),
 4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz 1875),
 5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162).

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego „RODO”, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku informuje, że:

 1. Dane administratora
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku z siedzibą przy ul. Zgliczyńskiego 4.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@mopsplock.eu
.

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane będą przetwarzane ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573), a więc w celu wykonywania obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit b RODO. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ww. ustawy.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Zakres danych osobowych wynika z wypełnionego przez Panią/Pana wniosku oraz informacji przedłożonych w toku postępowania. Zakres ten znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich przepisach ww. ustawy i jest niezbędny do jej wykonania.

5. Podmioty, którym dane mogą zostać udostępnione lub powierzone
Podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności: instytucje pomocy społecznej, organy nadrzędne, organy wymiaru sprawiedliwości, itp.). Podmioty upoważnione na podstawie odrębnych porozumień w zakresie wykonywania czynności zmierzających do realizacji celów wynikających z odrębnych umów z nimi zawartych (powierzenie).

6. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

7. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia swoich danych),
c) uzupełnienia swoich danych,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Informacje o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z treści ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenia postępowania.

9. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

10. Sposób przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Dodatkowa informacja
Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa."


Dokumenty do pobrania: