Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zrealizowane programy i projekty

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Źródło dofinansowania
Realizacja na terenie Gminy - Miasto Płock wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. dofinansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Nazwa zadania
Program „Posiłek w szkole i w domu”

Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania
Całkowita wartość realizacji Programu w 2021 r.: 3.000.000 zł
Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 1.800.000 zł

Opis zadania
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia udzielanie pomocy m.in. w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. W ramach realizacji zapewniana jest pomoc mieszkańcom miasta Płocka w formie zakupu posiłków wydawanych w stołówkach, jak też dowożonych osobom do miejsca ich zamieszkania oraz zasiłków celowych przeznaczonych na zakup posiłków lub żywności. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.

ASYSTENT OSOBISTY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2021

DOFINANSOWANIE - 224 903,33 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 224 903,33 ZŁ

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych i skierowany jest do :

 1. >
  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na odstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Przewidziano, że z programu będzie korzystało 30 osób niepełnosprawnych.

Usługi świadczone przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej:

 • wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych
 • pomoc w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków transportu
 • pomoc w docieraniu do szkół, miejsc pracy, na szkolenia oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
 • towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych – udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp.
 • wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań.
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego
 • Asystent nie wykonuje działań za osobę niepełnosprawną (nie wyręcza jej), lecz wspiera ją w funkcjonowaniu.
 • Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.
 • Pod opieką asystenta pozostaje tylko 1 uczestnik programu w danym czasie (opieka 1 na 1)

 


 

Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest nabycie/podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 45 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie m. Płocka poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji.

Okres realizacji: 01.09.2020r. – 31.08.2021r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 414 660,00PLN


Logo województwa mazowieckeigo
Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki.

Program współfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Celem programu jest objęcie 30 osób zamieszkujących na terenie m. Płocka w wieku 60+ specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie teleopieki.

Okres realizacji: 21.02.2020r. – 31.12.2021r.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 7 414,50PLN.


Kontakt:

 • siedziba Działu Obsługi Projektów:
  MOPS w Płocku ul. Zgliczyńskiego 4, pokój 107
 • tel. 24/364 02 78

Szczegółowe informacje:


 

Flaga i godło kraju

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Gmina Miasto Płock/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku rozpoczął realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego - Państwowych Funduszy Celowych.

Głównym celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę na osobami niepełnosprawnymi od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na regenerację i odpoczynek. W tym czasie opiekun może np. pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie czy zrobić zakupy nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane łącznie dla 10 osób tj. 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 5 dzieci niepełnosprawnych, w okresie czerwiec-grudzień 2021 r. w ilości 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
w ramach pobytu dziennego.

Realizatorem Programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku ul. Zgliczyńskiego 4.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mopsplock.eu lub pod numerem telefonu
24 364 02 23, 24 364 02 38.

Całkowity koszt Programu: 97 920,00 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 97 920,00 zł.

 Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Okres realizacji: 30.07.2020r. – 30.11.2020r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 434 577,18PLN

Lider projektu:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Partner projektu:
Wojewoda Mazowiecki
Logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej Logo wojewody mazowieckiego

Trwałość projektu:
Zakupiony sprzęt multimedialny wykorzystywany jest przez dzieci i młodzież przebywające w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Stworzone w ramach projektu miejsca kwarantanny nadal funkcjonują i służą izolacji osób z podejrzeniem zarażenia wirusem Sars-Cov-2 lub chorych na COVID-19.


Logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020.

Program współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych adresowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Adresatami wsparcia są:

 • osoby niepełnosprawne w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rezultatem realizacji programu będzie umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego funkcjonowania w lokalnym środowisku.

Okres realizacji: VII-XII.2020r.

Dofinansowanie ze środków SFWON: 487 515,00PLN


Logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.

Program współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 Celem programu jest objęcie 14 osób niepełnosprawnych opieką wytchnieniową świadczoną w miejscu zamieszkania.

Okres realizacji: 01.07.2020r. – 31.12.2020r.


Logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020.

Program współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest objęcie 44 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie usług asystenckich w wymiarze 30h miesięcznie.

Zakres realizowanych usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb, możliwości i ograniczeń osoby niepełnosprawnej. Asystenci udzielają wsparcia w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego, załatwiania spraw urzędowych, przemieszczania się, uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w życiu kulturalnym i społecznym.

Projekt wspiera ideę deinstytucjonalizacji, a jego rezultatem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego funkcjonowania w lokalnym środowisku.

Okres realizacji: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Dofinansowanie ze środków SFWON: 422 612,55PLN


SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Celem projektu było zwiększenie niezależnego funkcjonowania w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności 40 osób niesamodzielnych korzystających z pomocy społecznej oraz wsparcie 10 opiekunów faktycznych w okresie realizacji projektu.

Okres realizacji: 01.09.2018r. - 31.08.2020r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 1 130 611,20PLN

Trwałość projektu:
Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług społecznych: opiekuńczych i asystenckich. Utworzona w ramach projektu wypożyczalnia sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego nadal funkcjonuje i oferuje bezpłatną możliwość użyczenia sprzętu mieszkańcom Płocka. Zakupiony sprzęt rehabilitacyjny wykorzystywany jest w ramach działalności wypożyczalni.
Mój dom – moje miejsce.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Celem projektu był rozwój usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności na rzecz 18 rodzin oraz 14 dzieci poprzez realizację w Mieście Płocku programu deinstytucjonalizacji usług społecznych, w tym doskonalenia zawodowego 31 osób zajmujących się pieczą zastępczą w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

Okres realizacji: 01.05.2018r. – 30.04.2020r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 774 539,08PLN

Trwałość projektu:
Rodziny objęte wsparciem w ramach projektu zdobyły wiedzę i umiejętności opiekuńczo-wychowawcze pozwalające im na prawidłowe pełnienie ról rodzicielskich.


Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie m. Płocka.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Celem projektu było zapobieganie rozwojowi dysfunkcji i marginalizacji społecznej wśród 181 dzieci i młodzieży oraz 50 rodzin poprzez wzmacnianie działań interwencyjnych prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Płocka w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

Okres realizacji 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 850 575,36PLN

Trwałość projektu:
Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług społecznych. Utworzona placówka wsparcia dziennego funkcjonuje po zakończeniu projektu i umożliwia wsparcie 20 dzieci. Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt zakupione w ramach projektu wykorzystywane są na realizację zadań w świetlicach środowiskowych MOPS w Płocku.


Logo projektu zrealizowanego

Zawodowe metamorfozy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu było zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 48 mieszkańców m. Płocka pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPS w Płocku poprzez objęcie ich wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji w okresie realizacji projektu.

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2014 – 2020.

 


 Logo projektu zrealizowanego 

Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny

Projekt współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 50 rodzin pełnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

 Okres realizacji: perspektywa finansowania 2014 – 2020.


Logo projektu zrealizowanego

Aktywność – kompetencje – praca

Projekt współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Głównym celem Projektu  jest zwiększenie szans na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa, poprzez objęcie wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji 120 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2014 – 2020.


logo kapitał ludzki

Droga do aktywności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej lub społecznej wśród 440 mieszkańców miasta Płocka (nieaktywnych zawodowo, w tym rodziców posiadających dzieci wymagające opieki, bezrobotnych niepełnosprawnych, osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPS w Płocku).

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2007 – 2013.


logo kapitał ludzki

KIS - Nowa Perspektywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej lub społecznej mieszkańców miasta Płocka, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, poprzez objęcie 60 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku kompleksowym wsparciem szkoleniowo – doradczym w ramach działania Klubu Integracji Społecznej.

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2007 – 2013.logo kapitał ludzki

Rozwiń skrzydła

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej , Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu było ograniczenie zjawiska pozostawania bez zatrudnienia i poprawa dostępu do rynku pracy 84 mieszkańców województwa mazowieckiego – Miasta Płocka oraz 16 mieszkańców Gminy Sanniki.

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2007 – 2013.


Kontakt:

 • siedziba Działu Obsługi Projektów:
  MOPS w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4, pokój 107
 • 24/364 02 78

   


Szczegółowe informacje: