Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zrealizowane programy i projektyMój dom – moje miejsce.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Celem projektu był rozwój usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności na rzecz 18 rodzin oraz 14 dzieci poprzez realizację w Mieście Płocku programu deinstytucjonalizacji usług społecznych, w tym doskonalenia zawodowego 31 osób zajmujących się pieczą zastępczą w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

Okres realizacji: 01.05.2018r. – 30.04.2020r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 774 539,08PLN

 

Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie m. Płocka.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Celem projektu było zapobieganie rozwojowi dysfunkcji i marginalizacji społecznej wśród 181 dzieci i młodzieży oraz 50 rodzin poprzez wzmacnianie działań interwencyjnych prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Płocka w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

Okres realizacji 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 850 575,36PLN

 

Logo projektu zrealizowanego

Zawodowe metamorfozy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu było zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 48 mieszkańców m. Płocka pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPS w Płocku poprzez objęcie ich wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji w okresie realizacji projektu.

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2014 – 2020.

 

 Logo projektu zrealizowanego 

Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny

Projekt współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 50 rodzin pełnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

 Okres realizacji: perspektywa finansowania 2014 – 2020.

Logo projektu zrealizowanego

Aktywność – kompetencje – praca

Projekt współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Głównym celem Projektu  jest zwiększenie szans na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa, poprzez objęcie wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji 120 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2014 – 2020.

logo kapitał ludzki

Droga do aktywności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej lub społecznej wśród 440 mieszkańców miasta Płocka (nieaktywnych zawodowo, w tym rodziców posiadających dzieci wymagające opieki, bezrobotnych niepełnosprawnych, osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPS w Płocku).

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2007 – 2013.

logo kapitał ludzki

KIS - Nowa Perspektywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej lub społecznej mieszkańców miasta Płocka, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, poprzez objęcie 60 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku kompleksowym wsparciem szkoleniowo – doradczym w ramach działania Klubu Integracji Społecznej.

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2007 – 2013.


logo kapitał ludzki

Rozwiń skrzydła

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej , Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu było ograniczenie zjawiska pozostawania bez zatrudnienia i poprawa dostępu do rynku pracy 84 mieszkańców województwa mazowieckiego – Miasta Płocka oraz 16 mieszkańców Gminy Sanniki.

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2007 – 2013.