Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Aktualne programy i projekty

ASYSTENT OSOBISTY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2021

DOFINANSOWANIE - 224 903,33 ZŁ

    CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 224 903,33 ZŁ

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych i skierowany jest do :

 1. >
  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na odstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Przewidziano, że z programu będzie korzystało 30 osób niepełnosprawnych.

Usługi świadczone przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej:

 • wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych
 • pomoc w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków transportu
 • pomoc w docieraniu do szkół, miejsc pracy, na szkolenia oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
 • towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych – udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp.
 • wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań.
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego
 • Asystent nie wykonuje działań za osobę niepełnosprawną (nie wyręcza jej), lecz wspiera ją w funkcjonowaniu.
 • Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.
 • Pod opieką asystenta pozostaje tylko 1 uczestnik programu w danym czasie (opieka 1 na 1)

 


 

 Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest nabycie/podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 45 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie m. Płocka poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji.

Okres realizacji: 01.09.2020r. – 31.08.2021r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 414 660,00PLN


Logo województwa mazowieckeigo
Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki.

Program współfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Celem programu jest objęcie 30 osób zamieszkujących na terenie m. Płocka w wieku 60+ specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie teleopieki.

Okres realizacji: 21.02.2020r. – 31.12.2021r.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 7 414,50PLN.


Kontakt:

 • siedziba Działu Obsługi Projektów:
  MOPS w Płocku ul. Zgliczyńskiego 4, pokój 107
 • tel. 24/364 02 78

Szczegółowe informacje:


 

Flaga i godło kraju

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Gmina Miasto Płock/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku rozpoczął realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego - Państwowych Funduszy Celowych.

Głównym celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę na osobami niepełnosprawnymi od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na regenerację i odpoczynek. W tym czasie opiekun może np. pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie czy zrobić zakupy nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane łącznie dla 10 osób tj. 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 5 dzieci niepełnosprawnych, w okresie czerwiec-grudzień 2021 r. w ilości 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
w ramach pobytu dziennego.

Realizatorem Programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku ul. Zgliczyńskiego 4.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mopsplock.eu lub pod numerem telefonu
24 364 02 23, 24 364 02 38.

Całkowity koszt Programu: 97 920,00 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 97 920,00 zł.