Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zrealizowane programy i projekty

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Okres realizacji: 30.07.2020r. – 30.11.2020r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 434 577,18PLN

Lider projektu:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Partner projektu:
Wojewoda Mazowiecki
Logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej Logo wojewody mazowieckiego

Trwałość projektu:
Zakupiony sprzęt multimedialny wykorzystywany jest przez dzieci i młodzież przebywające w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Stworzone w ramach projektu miejsca kwarantanny nadal funkcjonują i służą izolacji osób z podejrzeniem zarażenia wirusem Sars-Cov-2 lub chorych na COVID-19.


Logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020.

Program współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych adresowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Adresatami wsparcia są:

  • osoby niepełnosprawne w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rezultatem realizacji programu będzie umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego funkcjonowania w lokalnym środowisku.

Okres realizacji: VII-XII.2020r.

Dofinansowanie ze środków SFWON: 487 515,00PLN


Logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.

Program współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 Celem programu jest objęcie 14 osób niepełnosprawnych opieką wytchnieniową świadczoną w miejscu zamieszkania.

Okres realizacji: 01.07.2020r. – 31.12.2020r.


Logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020.

Program współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest objęcie 44 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie usług asystenckich w wymiarze 30h miesięcznie.

Zakres realizowanych usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb, możliwości i ograniczeń osoby niepełnosprawnej. Asystenci udzielają wsparcia w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego, załatwiania spraw urzędowych, przemieszczania się, uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w życiu kulturalnym i społecznym.

Projekt wspiera ideę deinstytucjonalizacji, a jego rezultatem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego funkcjonowania w lokalnym środowisku.

Okres realizacji: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Dofinansowanie ze środków SFWON: 422 612,55PLN


SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Celem projektu było zwiększenie niezależnego funkcjonowania w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności 40 osób niesamodzielnych korzystających z pomocy społecznej oraz wsparcie 10 opiekunów faktycznych w okresie realizacji projektu.

Okres realizacji: 01.09.2018r. - 31.08.2020r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 1 130 611,20PLN

Trwałość projektu:
Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług społecznych: opiekuńczych i asystenckich. Utworzona w ramach projektu wypożyczalnia sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego nadal funkcjonuje i oferuje bezpłatną możliwość użyczenia sprzętu mieszkańcom Płocka. Zakupiony sprzęt rehabilitacyjny wykorzystywany jest w ramach działalności wypożyczalni.
Mój dom – moje miejsce.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Celem projektu był rozwój usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności na rzecz 18 rodzin oraz 14 dzieci poprzez realizację w Mieście Płocku programu deinstytucjonalizacji usług społecznych, w tym doskonalenia zawodowego 31 osób zajmujących się pieczą zastępczą w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

Okres realizacji: 01.05.2018r. – 30.04.2020r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 774 539,08PLN

Trwałość projektu:
Rodziny objęte wsparciem w ramach projektu zdobyły wiedzę i umiejętności opiekuńczo-wychowawcze pozwalające im na prawidłowe pełnienie ról rodzicielskich.


Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie m. Płocka.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Celem projektu było zapobieganie rozwojowi dysfunkcji i marginalizacji społecznej wśród 181 dzieci i młodzieży oraz 50 rodzin poprzez wzmacnianie działań interwencyjnych prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Płocka w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

Okres realizacji 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 850 575,36PLN

Trwałość projektu:
Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług społecznych. Utworzona placówka wsparcia dziennego funkcjonuje po zakończeniu projektu i umożliwia wsparcie 20 dzieci. Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt zakupione w ramach projektu wykorzystywane są na realizację zadań w świetlicach środowiskowych MOPS w Płocku.


Logo projektu zrealizowanego

Zawodowe metamorfozy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu było zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 48 mieszkańców m. Płocka pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPS w Płocku poprzez objęcie ich wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji w okresie realizacji projektu.

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2014 – 2020.

 


 Logo projektu zrealizowanego 

Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny

Projekt współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 50 rodzin pełnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

 Okres realizacji: perspektywa finansowania 2014 – 2020.


Logo projektu zrealizowanego

Aktywność – kompetencje – praca

Projekt współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Głównym celem Projektu  jest zwiększenie szans na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa, poprzez objęcie wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji 120 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2014 – 2020.


logo kapitał ludzki

Droga do aktywności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej lub społecznej wśród 440 mieszkańców miasta Płocka (nieaktywnych zawodowo, w tym rodziców posiadających dzieci wymagające opieki, bezrobotnych niepełnosprawnych, osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPS w Płocku).

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2007 – 2013.


logo kapitał ludzki

KIS - Nowa Perspektywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej lub społecznej mieszkańców miasta Płocka, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, poprzez objęcie 60 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku kompleksowym wsparciem szkoleniowo – doradczym w ramach działania Klubu Integracji Społecznej.

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2007 – 2013.logo kapitał ludzki

Rozwiń skrzydła

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej , Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu było ograniczenie zjawiska pozostawania bez zatrudnienia i poprawa dostępu do rynku pracy 84 mieszkańców województwa mazowieckiego – Miasta Płocka oraz 16 mieszkańców Gminy Sanniki.

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2007 – 2013.


Kontakt:

  • siedziba Działu Obsługi Projektów:
    MOPS w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4, pokój 107
  • 24/364 02 78

     


Szczegółowe informacje: