Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Aktualne programy i projekty

 

 Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest nabycie/podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 45 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie m. Płocka poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji.

Okres realizacji: 01.09.2020r. – 31.08.2021r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 414 660,00PLN

 

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Okres realizacji: 30.07.2020r. – 30.11.2020r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 434 577,18PLN

Lider projektu:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Partner projektu:
Wojewoda Mazowiecki
Logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej Logo wojewody mazowieckiego

Logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020.

Program współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych adresowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Adresatami wsparcia są:

  • osoby niepełnosprawne w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rezultatem realizacji programu będzie umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego funkcjonowania w lokalnym środowisku.

Okres realizacji: VII-XII.2020r.

Dofinansowanie ze środków SFWON: 487 515,00PLN

 

Logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.

Program współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 Celem programu jest objęcie 14 osób niepełnosprawnych opieką wytchnieniową świadczoną w miejscu zamieszkania.

Okres realizacji: 01.07.2020r. – 31.12.2020r.

 

Logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020.

Program współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest objęcie 44 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie usług asystenckich w wymiarze 30h miesięcznie.

Zakres realizowanych usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb, możliwości i ograniczeń osoby niepełnosprawnej. Asystenci udzielają wsparcia w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego, załatwiania spraw urzędowych, przemieszczania się, uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w życiu kulturalnym i społecznym.

Projekt wspiera ideę deinstytucjonalizacji, a jego rezultatem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego funkcjonowania w lokalnym środowisku.

Okres realizacji: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Dofinansowanie ze środków SFWON: 422 612,55PLN

 

Logo województwa mazowieckeigo
Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki.

Program współfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Celem programu jest objęcie 30 osób zamieszkujących na terenie m. Płocka w wieku 60+ specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie teleopieki.

Okres realizacji: 21.02.2020r. – 31.12.2021r.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 7 414,50PLN.