Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna dla petentów

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”),  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Płocku, przy ul. Zgliczyńskiego 4, numer telefonu 24 364 02 10, adres email: sekretariat@mopsplock.eu, w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest   w siedzibie Ośrodka (pok. 222) lub pod numerem telefonu 24 364 02 76 lub mailowo:  iod@mopsplock.eu. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Ośrodka oraz zadań powierzonych, wynikających z przepisów prawa.

 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

  1. obowiązujące przepisy prawa materialnego;

  2. wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną;

  3. obowiązek wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej. 

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie otrzymanych upoważnień oraz złożeniu stosownych oświadczeń o zapoznaniu się z przepisami ochrony danych osobowych, celem realizacji obowiązków służbowych oraz podmioty uprawnione na podstawie innych przepisów prawa tj. Sąd, Policja, Prokuratura, inne jednostki administracji publicznej i samorządowej, ZUS, Urząd Skarbowy.

 5. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody – będą one przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.

 1. Ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO); ich sprostowania (art. 16 RODO) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO).

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres MOPS w Płocku, ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem proces przetwarzania Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką ich przetwarzania jest przepis prawa. Odmowa udostępnienia wymaganych prawem danych osobowych stanowi podstawę do pozostawienia sprawy bez rozpoznania. W przypadku, gdy celem przetwarzania danych jest zawarcie umowy, odmowa podania niezbędnych danych osobowych będzie skutkować odstąpieniem od zawarcia umowy.

 3. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane, tj. dane konkretnej osoby nie są przez nas analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny opis jej preferencji i cech (art. 22 RODO).