Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna dla uchodźców

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla uchodźców, którym udzielana jest pomoc humanitarna, przebywających na terenie

Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), uprzejmie informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, z siedzibą przy ul. Zgliczyńskiego 4/1 09-400 Płock;

2) z Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@mopsplock.eu.  lub listownie na podany w punkcie 1 adres, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwo zgody i jest niezbędne do pomocy uchodźcom, którym udzielana jest pomoc humanitarna, przebywającym na terenie Rzeczypospolitej . Podane przez Państwo dane wykorzystane będą w celu udzielenia Państwu pomocy humanitarnej w związku z przebywaniem na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy;

4) zakres przetwarzanych danych obejmuje wszelkie dane osobowe, które Państwo podaliście, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, numer dokumentu tożsamości (np. paszportu) data urodzenia, miejsce zakwaterowania oraz inne dane, w tym szczególne kategorie danych, jeśli takie zostały podane; zakres przetwarzanych danych obejmuje również dane osób będących pod Państwa opieką;

5) dane osobowe, zostały przekazane przez Panią/Pana osobiście lub za pośrednictwem innych osób, które je przekazały poprzez pocztę elektroniczną lub ustnie;

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane jednostkowym administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjom im podległym, jak również podmiotom, którym powierzono przetwarzanie takich danych, a dodatkowo firmom, organizacjom pozarządowym lub osobom prywatnym, jeśli te podmioty lub osoby zaoferowały pomoc w zakresie zakwaterowana, transportu, tłumaczenia lub jakąkolwiek inną pomoc, która została zaoferowana w związku z celem przetwarzania takich danych; w uzasadnionych przypadkach dane mogą również zostać przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (np. Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców – UNHCR i inne);

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami o archiwizacji obowiązującymi w Rzeczypospolitej;

8) ma Pani/Pan prawo do: do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na podany w niniejszej klauzuli informacyjnej adres kontaktowy do inspektora ochrony danych osobowych lub listownie na adres siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

9) podanie danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia Państwu pomocy humanitarnej;

10) dotyczące Pani/Pana decyzje nie są oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu;

11) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).