Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Aktualne programy i projekty

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
– EDYCJA 2023”

dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie: 911 001,37 zł
Całkowita wartość zadania: 911 001,37 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami wsparcia jest 70 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

  1. w stopniu znacznym lub
  2. w stopniu umiarkowanym lub
  3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
  3. załatwieniu spraw urzędowych,
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy)

Czas realizacji Programu: III-XII.2023r.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023


 

PROGRAM „Opieka wytchnieniowa edycja 2023”

 

dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

 

Dofinansowanie 109 774,94 zł
Całkowita wartość zadania 109 774,94 zł

Głównym celem Programu jest doraźne, czasowe wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych mające odciążyć ich od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki i zapewnić czas na odpoczynek i regenerację.

Adresatami wsparcia opieki wytchnieniowej będzie 11 opiekunów lub członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin przez cały okres trwania Programu.

Czas realizacji Programu: III – XII 2023r.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023


 

„Posiłek w szkole i w domu”

 

Źródło dofinansowania
Realizacja na terenie Gminy - Miasto Płock wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. dofinansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Nazwa zadania
Program „Posiłek w szkole i w domu”

Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania
Całkowita wartość realizacji Programu w 2022 r.: 2.500.000 zł
Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 1.500.000 zł

Opis zadania
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia udzielanie pomocy m.in. w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
Program adresowany jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
W ramach realizacji zapewniana jest pomoc mieszkańcom miasta Płocka w formie zakupu posiłków wydawanych w stołówkach, jak też dowożonych osobom do miejsca ich zamieszkania oraz zasiłków celowych przeznaczonych na zakup posiłków lub żywności.
Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.


PROGRAM  „Korpus Wsparcia Seniorów ”na rok 2023

finansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”.

 

 

Dofinansowanie 20 042,00 zł

Wkład własny 5 011,00 zł

 

Całkowita wartość zadania 25 053,00 zł

 

Głównym celem Programu (Moduł II) jest  poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „ opieki na odległość”.

Seniorom w ramach Programu zostanie użyczona tzw. „opaska bezpieczeństwa” oraz zostaną  oni objęci bieżącym monitorowaniem w miejscu zamieszkania co pozwoli na natychmiastową rekcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

Adresatami wsparcia będzie 60 seniorów w wieku 65 + zamieszkujących na terenie Miasta Płocka, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

 

Czas realizacji Programu: VI-XII/2023

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2023