Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Aktualne programy i projekty

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na odstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Na czym polega usługa asystenta:

 • asystent świadczy pomoc w:
  • przemieszczaniu się do szkoły, pracy, placówek służby zdrowia, urzędu, na spotkania nieformalne, wyjścia na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe itp.
  • zakupach – z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu
  • załatwianiu spraw urzędowych
  • nawiązywaniu kontaktów i współpracy z organizacjami
  • aktywnym uczestniczeniu w życiu kulturalnym (np. wyjście do muzeum, kina, teatru itp.)
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego
 • asystent nie wykonuje działań za osobę niepełnosprawną (nie wyręcza jej), lecz wspiera ją w funkcjonowaniu
 • liczba godzin usług ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb, przy czym limit godzin przypadający na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej niż 27 godzin w miesiącu
 • uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi asystenta
 • pod opieką asystenta pozostaje tylko 1 uczestnik programu w danym czasie (opieka 1 na 1)

Dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: 224.903,33zł


 

 Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest nabycie/podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 45 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie m. Płocka poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji.

Okres realizacji: 01.09.2020r. – 31.08.2021r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 414 660,00PLN


Logo województwa mazowieckeigo
Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki.

Program współfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Celem programu jest objęcie 30 osób zamieszkujących na terenie m. Płocka w wieku 60+ specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie teleopieki.

Okres realizacji: 21.02.2020r. – 31.12.2021r.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 7 414,50PLN.


Kontakt:

 • siedziba Działu Obsługi Projektów:
  MOPS w Płocku ul. Zgliczyńskiego 4, pokój 107
 • tel. 24/364 02 78

Szczegółowe informacje: