Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje:

 •  Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca).
 •  Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
 •  W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Wysokość dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy wynosi 50 % kwot, które obowiązywały w roku 2022 z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4%

Jego wysokość jest uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 zł/286,00 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 zł/429,00 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20 zł/607,75 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 zł/822,25 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Okres za jaki wypłacany jest dodatek osłonowy i termin jego wypłaty

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacje o przyznaniu dodatku wysyłane będą na adres mailowy, wskazany we wniosku o dodatek osłonowy.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Płocku. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać:

osobiście

 1. Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS w Płocku, ul. 3-Maja 16;
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Zgliczyńskiego 4;
 3. Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, ul. Start Rynek 1, stanowisko Nr 1 (wejście od ulicy Zduńskiej);

za pośrednictwem poczty

Dział Świadczeń Rodzinnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku
09 – 400 Płock, ul. 3 – Maja 16.

elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznawania dodatku osłonowego można uzyskać pod nr tel. 603 800 006 oraz 24 364 03 70

Informacja dla emerytów i rencistów!!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że istnieje możliwość pobrania z ZUS

 • zaświadczenia o wysokości pełnej (9%) składki zdrowotnej od 13. i 14. emerytury/ renty za 2022 rok lub złożenia oświadczenie w tym przedmiocie

Złożenie powyższych dokumentów przyspieszy realizację wypłaty dodatków osłonowych.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy