Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE - INFOLINIA Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię dedykowaną nowemu świadczeniu wspierającemu dla osób z niepełnosprawnościami. Pod numerem telefonu 22 245-61-00 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje zarówno na temat wydawanych przez wojewódzkie zespoły decyzji o potrzebie wsparcia, jak i na temat samego świadczenia wspierającego. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00.


UWAGA

W związku z odwołaniem od dnia 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że:

 1. składanie wniosków o wydanie karty parkingowej z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego będzie możliwe jedynie do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, tj. do 28 września 2023 r.,
 2. wraca obowiązek osobistego odbioru legitymacji wydanych na podstawie wniosków złożonych o ich wydanie od dnia 3 lipca 2023 r.

WAŻNE

W dniu 6 sierpnia 2023r. wejdzie w życie art. 10 ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz.852), uchylający art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r. poz. 2095, z późn. zm.). Uchylony przepis art. 15h nie spowoduje jednak automatycznej utraty ważności wszystkich orzeczeń wydanych na czas określony, których termin ważności został przedłużony na podstawie wskazanego przepisu, ze względu na wprowadzoną przez ustawodawcę w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw regulację przejściową. Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy w dniu wejścia w życie ustawy osoba niepełnosprawna będzie legitymowała się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, którego termin ważności został przedłużony na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy covidowej. Zgodnie z jego treścią utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo, w sposób wskazany w tym przepisie, a mianowicie: orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023r.

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r. - jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe wydane osobom niepełnosprawnym zachowują ważność na okresy powyżej wskazane, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Natomiast karty parkingowe dla placówek, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 roku (art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw).

Przywołane powyżej przepisy art. 10, 23 i 24 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, w myśl art. 28 pkt 2 tej ustawy, wchodzą w życie z dniem 6 sierpnia 2023 roku.

UWAGA

Informujemy, że od 1 listopada 2022 r. ulegają zmianie godziny obsługi. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 14.30.

WAŻNE

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku informuje, że wszystkie wnioski w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, które wpłyną do Zespołu od dnia 13 września 2022r. będą rozpatrywane przez skład orzekający z obligatoryjnym udziałem osoby zainteresowanej. W związku z powyższym oraz mając na względzie stan zagrożenia epidemicznego w naszym kraju zwracamy się z prośbą do osób przybywających na badanie o dezynfekcję rąk, zasłanianie nosa i ust maseczką w gabinecie lekarskim i zachowanie dystansu w poczekalni. Szanujmy zdrowie swoje i innych.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku informuje, iż zgodnie z art. 15h ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.), orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła po 8 marca 2020 r. zachowują ważność na mocy tej ustawy do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 15h ust. 2 ww. ustawy karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), tj. wydane osobom niepełnosprawnym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Zgodnie z art. 15h ust. 3 ww. ustawy karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, tj. wydane placówkom zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.


 • Orzekanie o niepełnosprawności.
  Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest osobie w wieku do 16 roku życia. Aby otrzymać takie orzeczenie należy złożyć odpowiedni wniosek, zaświadczenie o stanie zdrowia oraz posiadaną dokumentację medyczną. Posiadanie orzeczenia uprawnia do korzystania z różnych form pomocy.
 • Orzekanie o stopniu niepełnosprawności.
  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest osobie w wieku od 16 roku życia. Aby otrzymać takie orzeczenie należy złożyć odpowiedni wniosek, zaświadczenie o stanie zdrowia oraz posiadaną dokumentację medyczną. Posiadanie orzeczenia uprawnia do korzystania z różnych form pomocy.
 • Legitymacja osoby niepełnosprawnej.
  Legitymację osoby niepełnosprawnej wydaje się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Aby otrzymać legitymację należy złożyć odpowiedni wniosek, zdjęcie i oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (do wglądu). Posiadanie legitymacji uprawnia do korzystania z różnych form pomocy, np. ulgowych przejazdów komunikacją miejską.

 • Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej.
  O kartę parkingową może starać się zarówno osoba niepełnosprawna, jak i placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Karta parkingowa upoważnia parkowanie samochodu na specjalnie oznaczonych miejscach. 

Kontakt:

 • siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
  MOPS w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4 (parterowy budynek z podjazdem)
 • telefon kontaktowy:

  24 364 02 54

  24 364 02 58

  24 364 02 59

OBSŁUGA INTERESANTÓW : pok. nr 7

poniedziałek - piątek 08.15 - 14.30

Numer rachunku bankowego do przyjmowania opłat za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji:

56 1020 3974 0000 5302 0185 8539

Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 573),
 2. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 857),
 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228, poz 1681),
 4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz 1875),
 5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162).

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego Rozporządzeniem, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku z siedzibą przy ul. Zgliczyńskiego 4, tel. 24 364 02 59, e-mail: sekretariat@mopsplock.eu.

2. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego, zgodnie z art.6d ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776, ze zm.)

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod nr telefonu 24 3640276 i pod adresem e-mail: iod@mopsplock.eu;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776, ze zm) w celu realizacji obowiązków z niej wynikających.

5. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w formie papierowej i elektronicznej.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przez okres 50 lat, zgodnie z art. 2b ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776, ze zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776, ze zm.)

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Dokumenty do pobrania: